Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Chronická myeloidní leukemie (CML) je charakteristická přítomností konstitutivně aktivní tyrosinkinázy BCR-ABL, která je zodpovědná za maligní transformaci leukemických buněk. Dasatinib je potentní multikinázový perorální… celý článek >>

 

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.;doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

V současné době máme pro pacienty s diseminovaným renálním karcinomem standardně k dispozici 7 léčebných přípravků. Jsou to v 1. linii léčby sunitinib, pazopanib, temsirolimus, bevacizumab s interferonem-α a sorafenib, ve 2. a… celý článek >>

 

Postavení kombinace netupitantu s palonosetronem v antiemetické profylaxi

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Moderní antiemetická profylaxe přispěla k významnému snížení výskytu nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii, ale neodstranila tyto obtíže zcela. Patofyziologie těchto vedlejších účinků ukazuje na zcela odlišný… celý článek >>

 

Karfilzomib, selektivní inhibitor proteasomu – nová možnost léčby mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Zavedení „nových léků" do léčby mnohočetného myelomu (MM) výrazně zlepšilo prognózu nemocných, zejména těch, kteří nemohou absolvovat vysokodávkovou chemoterapii. Jedním z představitelů nové generace těchto léků je… celý článek >>

 

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Brentuximab vedotin (BV) je konjugát chimérické monoklonální IgG1 protilátky namířené vůči CD30 a antimikrotubulové látky monomethylauristatinu E (MMAE), který působí selektivně cytotoxicky vůči nádorovým buňkám… celý článek >>

 

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Pembrolizumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Inhibice kontrolních bodů imunity se stává významnou léčebnou možností pro pacienty s pokročilým melanomem. Pembrolizumab je humanizovaná IgG4 monoklonální protilátka s vysokou afinitou k PD-1 receptoru exprimovanému na povrchu… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky