Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Nivolumab je jedním z nových inhibitorů imunologických kontrolních bodů, které blokují útlum protinádorové imunity cytotoxických T-lymfocytů. Protinádorový účinek nivolumabu byl prokázán u různých malignit, zejména u… celý článek >>

 

Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Nivolumab je plně humánní IgG4 monoklonální protilátka proti receptoru PD-1. Pozitivní výsledky studie I./II. fáze CheckMate 032 byly potvrzeny studií II. fáze CheckMate 275, která hodnotila účinnost a bezpečnost nivolumabu u 270… celý článek >>

 

abirateron acetát

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty představuje závažné onemocnění, u kterého však dochází v poslední době k významnému rozšíření léčebných možností a prodloužení celkového přežití pacientů.… celý článek >>

 

Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Markéta Palácová

Pokročilý karcinom prsu zůstává i nadále nevyléčitelným onemocněním. U nádoru fenotypu SR+/HER2– se využívá v úvodu především hormonální terapie s ohledem na její účinnost při nízké toxicitě. Přítomnost… celý článek >>

 

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Pacientům s hepatocelulárním karcinomem (HCC), pro něž není vhodné ošetření nádoru lokálními metodami, může být podávána systémová léčba sorafenibem. Sorafenib významně prodlužuje celkové přežívání pacientů. Během… celý článek >>

 

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky