Klinické studie / Klinické studie s komentářem

 

Ročník 2017

Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – studie PLANET-TTD

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Olga Černá

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Durvalumab po ukončené chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým a neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III – studie PACIFIC

Číslo 5 / 2017

Durvalumab v léčbě pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

Číslo 5 / 2017

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – retrospektivní studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Nauzeu a zvracení po chemoterapii lze úspěšně eliminovat v rámci prevence (komentář)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Ibrutinib vs. temsirolimus v léčbě pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk – studie RAY

Číslo 5 / 2017

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Číslo 5 / 2017

Daratumumab s pomalidomidem a dexamethasonem v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu – studie EQUULEUS

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Léčba tikagrelorem a klopidogrelem hodnocená na základě času do výskytu sledovaných událostí – nová analýza studie PLATO

Číslo 4 / 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

Konkoprof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii pacientů s CHOPN – extenze studie AUGMENT

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová u pacientů s akutní embolickou cévní mozkovou příhodou neznámé příčiny

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – studie FULFIL

Číslo 4 / 2017

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Klinicky významné zhoršení (Clinically important deterioration) – jiný přístup v hodnocení efektu léčby CHOPN (komentář)

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Rivaroxaban vs. kyselina acetylsalicylová v prodloužené léčbě žilního tromboembolismu

Číslo 4 / 2017

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Umeklidinium bromid versus placebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost umeklidinia v porovnání s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo 3 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo 3 / 2017

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Číslo 3 / 2017

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo 3 / 2017

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie z reálné praxe

Číslo 3 / 2017

Vliv adalimumabu na biomarkery kardiovaskulárního rizika u pacientů s psoriázou

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost agomelatinu v reálné klinické praxi – poolovaná analýza čtyř studií

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou po selhání konvenčních syntetických či biologických chorobu modifikujících léků

Číslo 3 / 2017

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Riziko infekcí při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α – metaanalýza

Číslo 3 / 2017

BiologicÚčinnost sekukinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou v různých lokalitách – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 3 / 2017

Sarilumab v kombinaci s metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – bezpečnost, účinnost a výsledky udávané pacienty ve studii MOBILITY

Číslo 3 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studiím s inhibitorem ALK alektinibem hodnotícím jeho účinnost, bezpečnost a ovlivňování mozkových metastáz

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Současnost a budoucnost testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (komentář)

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nepřímé porovnání kombinace dabrafenibu a trametinibu vs. vemurafenibu a kobimetinibu u pacientů s metastatickým melanomem

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost perorálních inhibitorů receptorů P2Y12 v léčbě akutního koronárního syndromu – aktualizovaná síťová metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor vs. klopidogrel u pacientů s akutním koronárním syndromem ve vztahu k renálním funkcím – analýza studie PLATO

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Alirocumab v monoterapii nebo v kombinaci se statiny v dávce 300 mg každé 4 týdny – studie ODYSSEY CHOICE I

Číslo 1 / 2017

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Vrtal

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Jsou inhibitory ACE a sartany skutečně rovnocenné v léčbě arteriální hypertenze u pacientů bez srdečního selhání? (komentář)

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování

Mgr. Lada Lžičařová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Kombinace empagliflozinu a linagliptinu jako iniciální léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Alirocumab v terapii pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií

Číslo 6 / 2016

Udržení remise a setrvání na monoterapii po 66 měsících u pacientů s psoriatickou artritidou léčených etanerceptem

Číslo 6 / 2016

Účinnost anti-TNF-α léčby u pacientů s mimokloubní manifestací ankylozující spondylitidy – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Kombinace dabrafenibu a trametinibu u pacientů s pokročilým melanomem – výsledky studie COMBI-v po třech letech sledování

Číslo 6 / 2016

Zlepšení klinických, funkčních a pracovních výsledků léčby u pacientů se spondyloartritidou léčených adalimumabem v podmínkách běžné klinické praxe ve střední a východní Evropě

Číslo 6 / 2016

Vliv přítomnosti ACPA a revmatoidního faktoru na výsledky léčby abataceptem – údaje z registru Corrona RA

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Ribociklib v 1. linii léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie MONALEESA-2

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Léčba edoxabanem oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ENGAGE AF-TIMI 48

Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – zkušenosti z reálné praxe

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Bezpečnost everolimu v kombinaci s exemestanem v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu v reálné klinické praxi

Číslo 6 / 2016

Časná klinická odpověď predikuje dlouhodobé výsledky léčby certolizumab pegolem u pacientů s axiální spondyloartritidou nebo psoriatickou artritidou

Číslo 6 / 2016

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo 6 / 2016

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Dasatinib vs. nilotinib v léčbě chronické myeloidní leukemie – porovnání účinnosti

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, Ph.D.

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Nákladová efektivita pazopanibu v porovnání se sunitinibem u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Nová sféra neoadjuvantní léčby HER2-pozitivního karcinomu prsu (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost trastuzumab emtansinu u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Afatinib vs. gefitinib v 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 7

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Účinnost afliberceptu + FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2016

Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2016

Snášenlivost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu – poolovaná analýza studií II. a III. fáze

Číslo 5 / 2016

Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Číslo 4 / 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Vliv změny anti-TNF-α přípravku z nemedicínských příčin na výsledky léčby

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Srdeční selhání a sitagliptin (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinia a formoterolu oproti tiotropiu v léčbě pacientů s CHOPN

Číslo 4 / 2016

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Edelsberger

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Glatiramer acetát u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – účinnost, bezpečnost a vliv na spasticitu

Číslo 4 / 2016

Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Číslo 4 / 2016

Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na přežití pacientů s CHOPN a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem – studie SUMMIT

Číslo 4 / 2016

Srovnání dlouhodobých výsledků léčby v závislosti na kumulativní dávce IFN-β1a podávaného subkutánně v různých skupinách pacientů s roztroušenou sklerózou: analýza studie PRISMS-15

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Léčba idiopatické plicní fibrózy pirfenidonem po klinicky významné progresi

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Umeklidinium/vilanterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Číslo 3 / 2016

Stane se ateroskleróza vyléčitelným onemocněním? (komentář)

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Stane se ateroskleróza vyléčitelným onemocněním? (komentář)

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost interferonu-β1b u pacientů s roztroušenou sklerózou – analýzy studie BENEFIT při délce sledování 11 let

Číslo 3 / 2016

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Číslo 3 / 2016

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy – systematický přehled

Číslo 3 / 2016

Analýza výsledků léčby po nemedicínské substituci inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru

Číslo 3 / 2016

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dvanáctileté údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti teriflunomidu – výsledky prodloužení studie II. fáze P7

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Klinické výsledky spojené se substitucí nebo vysazením inhibitorů TNF z nemedicínských důvodů

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Komentář ke článku

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá účinnost fingolimodu vyjádřená parametrem NEDA a jeho prediktivní význam – analýzy studií FREEDOMS a FREEDOMS II při délce sledování 7 let

Číslo 3 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Flutikason furoát v kombinaci s vilanterolem v léčbě asthma bronchiale

Číslo 1 / 2016

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Komentář k post hoc analýze studie EUROPA

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Porovnání klinické účinnosti liraglutidu oproti lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených metforminem – 26týdenní prospektivní randomizovaná studie LIRA-LIXI

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo 1 / 2016

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář k metaanalýze

doProf. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

 

Ročník 2015

Vliv předchozí biologické léčby na terapeutickou odpověď u pacientů s revmatoidní artritidou léčených adalimumabem

Číslo 6 / 2015

Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Číslo 6 / 2015

Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Nepřímé porovnání mezi podkožně podávanými biologickými látkami v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo 6 / 2015

Predikce dlouhodobé odpovědi na antidepresivní léčbu podle smutku a radosti

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Číslo 6 / 2015

Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 6 / 2015

Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 6 / 2015

Komentář k nové analýze studie IMPROVE-IT o dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a hs-CRP

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Dvouleté zhodnocení rentgenových a klinických výsledků u pacientů s revmatoidní artritidou ve studii CAMEO (Kanadská studie s etanerceptem a metotrexátem)

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Klinická využitelnost koncentrací anti-TNF a měření protilátek pro předpověď dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 6 / 2015

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo 6 / 2015

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Číslo 6 / 2015

Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Ettler

Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil

Číslo 6 / 2015

Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Číslo 6 / 2015

Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky v prevenci relapsu u pacientů s recentně diagnostikovanou schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 6 / 2015

Pembrolizumab – nový inhibitor receptoru PD-1 v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo 5 / 2015

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Číslo 5 / 2015

Antiemetická kombinace netupitantu s palonosetronem v jedné tabletě (komentář)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 5 / 2015

Antiemetická kombinace netupitantu s palonosetronem v jedné tabletě (komentář)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Vliv předchozí chemoterapie na účinnost everolimu a konečné výsledky celkového přežití u pacientů s pokročilým pNET – analýzy studie RADIANT-3

Číslo 5 / 2015

Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Číslo 5 / 2015

Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Číslo 5 / 2015

Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 5 / 2015

Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studiím PALOMA

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Doporučení pro léčbu crizotinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s přestavbou genu ALK – konsensus panelu odborníků

Číslo 5 / 2015

Doporučení pro léčbu crizotinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s přestavbou genu ALK – konsensus panelu odborníků

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prognostické faktory přežití a sekvenční léčba u nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty předléčených docetaxelem

Číslo 5 / 2015

Současné možnosti systémové léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (komentář)

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Současné možnosti systémové léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (komentář)

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Číslo 5 / 2015

Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Číslo 5 / 2015

Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem v 1. linii léčby metastazujícího melanomu

Číslo 5 / 2015

Nivolumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2015

Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Číslo 4 / 2015

Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo 4 / 2015

Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Tiotropium v léčbě průduškového astmatu dospělých

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Úspěšnost léčby liraglutidem – výsledky post hoc analýzy studie EVIDENCE

Číslo 4 / 2015

Nákladová efektivita sevelameru v porovnání s kalcium karbonátem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy – analýza studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2015

Nová paradigmata v léčbě CHOPN: Jak mohou výsledky studie LANTERN ovlivnit pohled na léčbu CHOPN?

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN – studie QUANTIFY

Číslo 4 / 2015

Porovnání účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu podávaného 1x denně v kombinaci s inzulinem glargin vs. režimy Bazal Plus a Bazal Bolus s inzulinem glulisin

Číslo 4 / 2015

Studie ODYSSEY LONG TERM

MUDr. Petr Janský

Číslo 4 / 2015

Kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ELIXA

Číslo 4 / 2015

Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Číslo 4 / 2015

Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – studie INPULSIS-1 a INPULSIS-2

Číslo 4 / 2015

Účinnost a bezpečnost canagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Číslo 4 / 2015

Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost dapagliflozinu přidaného ke kombinaci saxagliptin + metformin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky otevřené fáze studie NCT01646320

Číslo 4 / 2015

Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze – doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Riziko hospitalizace pro srdeční selhání při léčbě inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 vs. deriváty sulfonylurey a při terapii saxagliptinem vs. sitagliptinem v podmínkách běžné klinické praxe

Číslo 4 / 2015

Úpravy dávkování anti-TNF-α léků u pacientů s revmatoidní artritidou v běžné klinické praxi

Číslo 3 / 2015

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů se syndromem neklidných nohou – studie RELOXYN

Číslo 3 / 2015

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Pavel Dohnal

Číslo 3 / 2015

Klinické zkušenosti s léčbou syndromu neklidných nohou kombinací oxycodon/naloxon (komentář ke studii)

MUDr. Pavel Dohnal

Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2015

Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 3 / 2015

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky extenze studie RAPID 1

Číslo 3 / 2015

Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Číslo 3 / 2015

Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Imunogenita anti-TNF léků u pacientů s psoriatickou artritidou

Číslo 3 / 2015

Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Číslo 2 / 2015

Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Číslo 2 / 2015

Komentář k subanalýze studie ALSYMPCA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Číslo 2 / 2015

Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radka Obermannová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Číslo 2 / 2015

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Palonosetron v léčbě nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 2 / 2015

Postavení palonosetronu v antiemetické profylaxi v České republice (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2015

Postavení palonosetronu v antiemetické profylaxi v České republice (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2015

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii PREVAIL

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Postavení kombinace fluticason/formoterol v léčbě astmatu - Komentář ke studii

MUDr. Petr Honomichl

Predikce odpovědi na podávání perindoprilu dle výsledku studie EUROPA

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Exacerbace CHOPN při léčbě indacaterolem - Komentář ke studii

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii - Přichází doba fixních trojkombinací?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Fixní kombinace beclomethason/formoterol s velmi jemnými částicemi u pacientů s těžkým stadiem chronické obstrukční plicní nemoci a anamnézou exacerbací

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Léčba ivabradinem u nemocných s chronickým srdečním selháním: zmírnění příznaků a zlepšení kvality života v klinické praxi

Číslo 1 / 2015

Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2015

Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Karel Kočí, CSc.

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo 1 / 2015

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 

Ročník 2014

Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Číslo 6 / 2014

Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Bezpečnost různých inhibitorů TNF-α v terapii revmatoidní artritidy – metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných studií

Číslo 6 / 2014

Převod (switch) na paliperidon s prodlouženým uvolňováním a jeho dávkování – doporučení pro klinickou praxi

Číslo 6 / 2014

Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Číslo 6 / 2014

Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Adherence a spotřeba zdrojů u pacientů léčených biologickou léčbou: výsledky studie BEETLE

Číslo 6 / 2014

Účinnost infliximabu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na etanercept nebo adalimumab

Číslo 6 / 2014

Alirocumab vs. ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií – studie ODYSSEY MONO

Číslo 6 / 2014

Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Číslo 6 / 2014

Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Číslo 6 / 2014

Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Trvalá dobrá klinická odpověď u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou po třech letech kontinuální léčby etanerceptem – studie ESTHER

Číslo 6 / 2014

Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Číslo 5 / 2014

Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Číslo 5 / 2014

Postavení everolimu v léčbě karcinomu prsu (komentář)

MUDr. Lucie Betlachová

Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Marcela Tomíšková

Účinnost a bezpečnost palonosetronu v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Účinnost a bezpečnost palonosetronu v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Komentář k přehledovému článku

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Číslo 5 / 2014

Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 5 / 2014

Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Číslo 5 / 2014

Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová

Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

Číslo 5 / 2014

Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

Číslo 5 / 2014

CALGB/SWOG 80405 – negativní klinická studie s pozitivními výsledky? (komentář)

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Lixisenatid v kombinaci s bazálním inzulinem ± perorálními diabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Supplementum 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetem 2. typu ve věkové skupině ≥ 65 let a ≥ 75 let

Supplementum 2 / 2014

Roflumilast a dušnost u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Současnost očkování proti lidskému papilomaviru v ČR - komentář

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

Studie PLATO a její výsledky – komentář

MUDr. Jiří Knot; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Hromadná analýza dat prokázala příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti mirabegronu v léčbě hyperaktivního močového měchýře

Číslo 4 / 2014

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2014

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo 3 / 2014

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo 3 / 2014

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Číslo 3 / 2014

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo 3 / 2014

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů

Číslo 3 / 2014

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 3 / 2014

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Číslo 3 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Kombinace docetaxelu s nintedanibem v porovnání s docetaxelem a placebem u pacientů s předtím již léčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie III. fáze LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2014

Pazopanib při udržovací léčbě pokročilého karcinomu ovarií a vejcovodů nebo primárního karcinomu peritonea u žen bez progrese po prvoliniové chemoterapii: studie AGO-OVAR16

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová

Postavení chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty s progresí po léčbě docetaxelem – doporučení expertů

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Porovnání výsledků léčby everolimem, temsirolimem a sorafenibem ve 2. linii léčby metastatického karcinomu ledviny v USA

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Eltrombopag v léčbě trombocytopenie u pacientů s maligními a nemaligními hematologickými poruchami

Číslo 2 / 2014

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným kombinací metforminu se sulfonylureou

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., DrSc.

Porovnání účinků kombinace budesonid/formoterol vs. fluticason/salmeterol na intenzitu zánětu a zhoršené funkce dolních cest dýchacích u pacientů s potřebou zvýšení dávek inhalačních kortikosteroidů

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tiotropia podávaného pomocí inhalačního systému Respimat – studie TIOSPIR

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2013

Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo 6 / 2013

Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Číslo 6 / 2013

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Číslo 6 / 2013

Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a přežívání při léčbě revmatoidní artritidy etanerceptem

Číslo 6 / 2013

Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Číslo 6 / 2013

Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Antidepresivní účinnost agomelatinu oproti SSRI/SNRI: výsledky poolované analýzy přímých srovnávacích studií

Číslo 6 / 2013

Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3

Číslo 6 / 2013

Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3

Číslo 6 / 2013

Komentář k nové analýze studie FIRE-3 z ESMO 2013 v Amsterdamu

MUDr. Eva Sedláčková

Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Číslo 6 / 2013

Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Číslo 6 / 2013

Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kardiovaskulární bezpečnost léčby pertuzumabem s trastuzumabem v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií – studie TRYPHAENA

Číslo 6 / 2013

Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

Číslo 6 / 2013

Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2013

Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo 5 / 2013

Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Číslo 5 / 2013

Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 5 / 2013

Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Axitinib vs. sorafenib ve 2. linii léčby pokročilého renálního karcinomu – aktualizovaná data ze studie III. fáze

Číslo 5 / 2013

Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Číslo 5 / 2013

Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Komentár ku klinickej štúdii FIRE-3

MUDr. Tomáš Šálek

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Aktualizované výsledky studie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentář)

Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Číslo 5 / 2013

Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pokročilého melanomu

Číslo 5 / 2013

Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Číslo 5 / 2013

Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Crizotinib vs. chemoterapie v léčbě pokročilého ALK-pozitivního karcinomu plic

Číslo 5 / 2013

Everolimus vs. sunitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu – studie RECORD-3

Číslo 5 / 2013

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Číslo 5 / 2013

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Libor Červinek

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Porovnání kombinací budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie PATHOS

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo 4 / 2013

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Lercanidipin v kombinační léčbě - komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal

Číslo 4 / 2013

Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Číslo 3 / 2013

Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii: Jaká je evidence o účinnosti chondroitin sulfátu jako léku?

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo 3 / 2013

Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Porovnání účinnosti biologických léků u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala léčba konvenčními DMARDs

Číslo 3 / 2013

Vliv ASU na radiografickou progresi osteoartrózy kyčle – studie ERADIAS

Číslo 3 / 2013

Vliv ASU na radiografickou progresi osteoartrózy kyčle – studie ERADIAS

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo 3 / 2013

Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Číslo 3 / 2013

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Číslo 3 / 2013

Komentář k dlouhodobé extenzi studie GO-REVEAL

MUDr. Jiří Štolfa

Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Číslo 3 / 2013

Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2013

Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studiím

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Úloha neoadjuvantní a adjuvantní léčby u pacientů s karcinomem prostaty podstupujících radikální prostatektomii

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem a pioglitazonem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Nebivolol v terapii pacientů s arteriální hypertenzí stupně 2

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost glykopyrronium bromidu v terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – výsledky studií GLOW1–3

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Exenatid v kombinaci s bazálním inzulinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo 1 / 2013

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

Ročník 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE

Číslo 6 / 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Komentář ke článku

MUDr. František Šenk

Vliv glatiramer acetátu na reaktivaci roztroušené sklerózy po přerušení léčby natalizumabem

Číslo 6 / 2012

Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ

Číslo 6 / 2012

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard

Číslo 6 / 2012

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Skácelová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo 6 / 2012

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Doporučení pro použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze

Číslo 6 / 2012

Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

MUDr. Milan Kuman

Číslo 6 / 2012

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Číslo 6 / 2012

Komentáře ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Subkutánní vs. intravenózní podání trastuzumabu v (neo)adjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu stadia I–III: studie HannaH

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost léčby everolimem u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Optimální léčba nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – studie CORRECT

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Porovnání účinnosti axitinibu a sorafenibu v léčbě pokročilého renálního karcinomu – studie AXIS

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Jak léčit v případě, že předchozí léčba selhala (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Ipilimumabem navozená blokáda CTLA-4 v léčbě metastazujícího melanomu – dlouhodobé výsledky 177 pacientů

Číslo 5 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET-AF

Číslo 4 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum 1 / 2012

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Výsledky léčby intravenózním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie DIVA

Supplementum 1 / 2012

Výsledky léčby perorálním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie MOBILE

Supplementum 1 / 2012

Od klinických studií ke každodenní praxi

MUDr. Tomáš Hála

Supplementum 1 / 2012

Ovlivnění rentgenové progrese revmatoidní artritidy adalimumabem – integrovaná analýza studií PREMIER a DE019

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studiím

MUDr. David Suchý

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Supplementum 1 / 2012

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Zvýšení účinnosti léčby methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jan Vydra

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Bezpečnost a účinnost prodloužené léčby eltrombopagem u dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií – studie EXTEND

Číslo 2 / 2012

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo 2 / 2012

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Využití plicní CT angiografie v diagnostice invazivních mykotických onemocnění u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 2 / 2012

Plicní CT angiografie: nová metoda k rychlejší diagnostice angioinvazivních mykotických onemocnění?

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2012

Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Číslo 2 / 2012

Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost lenalidomidu u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2012

VEGFREverolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – subanalýza pacientů ze studie RECORD-1 předléčených jedním vs. dvěma inhibitory VEGFR

Číslo 2 / 2012

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Kvalita života pacientů s pokročilým renálním karcinomem léčených pazopanibem ve srovnání s placebem

Číslo 2 / 2012

Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Číslo 1 / 2012

Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 1 / 2012

Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Léčba ambrisentanem u heterogenní skupiny pacientů s plicní hypertenzí – studie ARIES-3

Číslo 1 / 2012

Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA1c před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2012

Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA1c před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Číslo 1 / 2012

Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Klinický přínos trimetazidinu v podmínkách měnící se epidemiologie ischemické choroby srdeční

MUDr. Elena Louette

Číslo 1 / 2012

Klinický přínos trimetazidinu v podmínkách měnící se epidemiologie ischemické choroby srdeční

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Číslo 1 / 2012

Komentář ke článku

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Indacaterol vs. tiotropium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – studie INTENSITY

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Číslo 1 / 2012

Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samotným inzulinem nebo inzulinem s metforminem

Číslo 1 / 2012

Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samotným inzulinem nebo inzulinem s metforminem

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Pikosulfát sodný a bisacodyl v léčbě chronické zácpy – účinnost a self-management léčby

Číslo 1 / 2012

Pikosulfát sodný a bisacodyl v léčbě chronické zácpy – účinnost a self-management léčby

Číslo 1 / 2012

Stimulační laxativa – účinná a bezpečná (komentář ke studii)

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Číslo 1 / 2012

Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Účinnost a bezpečnost sunitinibu u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem – poolovaná analýza

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Číslo 6 / 2011

Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost eslicarbazepinu v terapii dospělých pacientů s epilepsií

Číslo 6 / 2011

Eslicarbazepin – nová generace osvědčeného antiepileptika carbamazepinu

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 6 / 2011

Rychlé zmírnění známek a příznaků revmatoidní artritidy po léčbě certolizumab pegolem je prediktivní z hlediska dlouhodobých výsledků

Číslo 6 / 2011

Rychlé zmírnění známek a příznaků revmatoidní artritidy po léčbě certolizumab pegolem je prediktivní z hlediska dlouhodobých výsledků

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2011

Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Číslo 6 / 2011

Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 6 / 2011

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Nepřímé porovnání etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (mixed treatment comparison)

Číslo 6 / 2011

Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Číslo 5 / 2011

Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 5 / 2011

Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Martina Tošková

Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 5 / 2011

Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 5 / 2011

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Číslo 4 / 2011

Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Farmakodynamické srovnání účinnosti prasugrelu a vysokých dávek clopidogrelu – studie OPTIMUS-3

Číslo 4 / 2011

Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Číslo 4 / 2011

Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Fondaparinux v léčbě povrchové tromboflebitidy dolních končetin – studie CALISTO

Číslo 4 / 2011

Přínos studie CALISTO v léčbě povrchové tromboflebitidy

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Číslo 4 / 2011

Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na celkovou mortalitu u pacientů s hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Číslo 4 / 2011

Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

Rivaroxaban ve srovnání s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Číslo 4 / 2011

Udržovací léčba rituximabem u pacientů s folikulárním lymfomem po 1. linii léčby – studie PRIMA

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Účinky denosumabu na denzitu kostního minerálu a biochemické markery kostního obratu – výsledky šestileté klinické studie II. fáze

Číslo 3 / 2011

Výsledky léčby denosumabem u žen s postmenopauzální osteoporózou a vyšším rizikem fraktur – podskupinová analýza studie FREEDOM

Číslo 3 / 2011

Denosumab: rychlé utlumení a rychlá reverzibilita funkce osteoklastů a bezpečnost a účinnost u starých pacientů

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 3 / 2011

Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2011

Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Vít Procházka

Kyselina zoledronová vs. risedronát v prevenci a léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy – studie HORIZON

Číslo 3 / 2011

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie GO-RAISE

Číslo 3 / 2011

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie GO-RAISE

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Číslo 3 / 2011

Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Dlouhodobá léčba bisfosfonáty a riziko subtrochanterických zlomenin femuru – závěry pracovní skupiny Evropské společnosti pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) a Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF)

Číslo 3 / 2011

Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Číslo 3 / 2011

Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie ASCEND a SPINE

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie ASCEND a SPINE

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studiím

MUDr. Heřman Mann

Gastrointestinální snášenlivost celecoxibu v porovnání s neselektivními nesteroidními antirevmatiky u starších pacientů – poolovaná analýza 21 randomizovaných studií

Číslo 3 / 2011

Gastrointestinální snášenlivost celecoxibu v porovnání s neselektivními nesteroidními antirevmatiky u starších pacientů – poolovaná analýza 21 randomizovaných studií

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Voriconazol v sekundární profylaxi invazivních mykotických infekcí u pacientů podstupujících allogenní transplantaci kmenových buněk – studie VOSIFI

Číslo 3 / 2011

Profylaxe invazivních mykotických onemocnění u hematologických nemocných

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu na riziko obratlových a mimoobratlových zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a souvislost s výchozím rizikem dle algoritmu FRAX

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studiím

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Číslo 3 / 2011

Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 3 / 2011

Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Číslo 3 / 2011

Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Číslo 3 / 2011

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo 2 / 2011

Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo 2 / 2011

Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Číslo 2 / 2011

Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, Ph.D.

Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2011

Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Číslo 2 / 2011

Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Číslo 2 / 2011

Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo 2 / 2011

Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Číslo 1 / 2011

Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Dohnalová

Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Číslo 1 / 2011

Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Číslo 1 / 2011

Komentář ke článku

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Ivabradin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a vliv srdeční frekvence – studie SHIFT

Číslo 1 / 2011

Ivabradin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a vliv srdeční frekvence – studie SHIFT

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 1 / 2011

Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová

Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Číslo 1 / 2011

Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Číslo 1 / 2011

Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo 1 / 2011

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Číslo 1 / 2011

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Číslo 1 / 2011

Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

 

Ročník 2010

Neintervenčné sledovanie pacientov s reumatoidnou artritídou liečených parenterálnym metotrexátom

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.; MUDr. František Máliš, CSc.; doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc.; prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Supplementum 1 / 2010

Etanercept v monoterapii vs kombinace s methotrexátem u časné revmatoidní artritidy – výsledky studie COMET

MUDr. Jiří Slíva

Supplementum 1 / 2010

Stroncium ranelát ve vztahu k mineralizaci kosti u žen s osteoporózou

MUDr. Jiří Slíva

Supplementum 1 / 2010

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Supplementum 1 / 2010

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Supplementum 1 / 2010

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. Liliana Šedová

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo 6 / 2010

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Gefitinib ve srovnání se standardní chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo 6 / 2010

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě pacientek s postmenopauzální osteoporózou – výsledky tříleté extenze studie HORIZON-PFT

Číslo 6 / 2010

Bisfosfonáty v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Číslo 6 / 2010

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo 6 / 2010

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Abatacept u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou dosud neléčených biologickými léky

Číslo 6 / 2010

Klinické zkušenosti s abataceptem v České republice

MUDr. Liliana Šedová

Číslo 6 / 2010

Průřezová studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost interferonu-β-1b u relaps-remitentní sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2010

Průřezová studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost interferonu-β-1b u relaps-remitentní sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 6 / 2010

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Golimumab v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u kterých selhala léčba methotrexátem – studie GO-FORWARD

Číslo 6 / 2010

Golimumab v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u kterých selhala léčba methotrexátem – studie GO-FORWARD

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nákladová efektivita glukosamin sulfátu a paracetamolu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena – studie GUIDE

Číslo 6 / 2010

Nákladová efektivita glukosamin sulfátu a paracetamolu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena – studie GUIDE

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Jak dlouho podávat léčbu zaměřenou na prevenci zlomenin?

Číslo 6 / 2010

„Hot Stuff“ nebo „horký brambor“?

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Číslo 6 / 2010

Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Číslo 6 / 2010

Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Vysoké riziko rekurence u pacientek s T1a či T1b N0 HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2010

Trastuzumab v kombinaci s anastrozolem ve srovnání se samotným anastrozolem v léčbě postmenopauzálních pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie TAnDEM

Číslo 5 / 2010

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 5 / 2010

Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Číslo 5 / 2010

Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Michal Kouba

Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2010

Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Jan Straub

Léčba pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem lenalidomidem a dexamethasonem vs jejich kombinací s bortezomibem – analýza prognostických faktorů

Číslo 5 / 2010

Gefitinib ve srovnání s chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo 5 / 2010

Účinnost profylaxe posaconazolem u pacientů s akutní myeloidní leukemií v šestiletém sledování

Číslo 5 / 2010

Farmakologickou profylaxi invazivních mykotických onemocnění u pacientů s akutními leukemiemi je nutno přizpůsobit lokální epidemiologické situaci

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

Číslo 5 / 2010

Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Číslo 5 / 2010

Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Číslo 5 / 2010

Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu kombinací panitumumab + FOLFOX-4 vs samotným režimem FOLFOX-4 – studie PRIME

Číslo 5 / 2010

Trabectedin plus liposomální doxorubicin u karcinomu ovarií

Číslo 5 / 2010

Strategie v systémové léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 5 / 2010

Strategie v systémové léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Číslo 5 / 2010

Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2010

Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Bezpečnost a účinnost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Číslo 4 / 2010

Dasatinib v 1. linii léčby u nemocných s CML

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Číslo 4 / 2010

Účinnost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým selháním ledvin – post hoc analýza studie ADVANCE

Číslo 4 / 2010

Účinnost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým selháním ledvin – post hoc analýza studie ADVANCE

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Hodnocení bezpečnostního profilu vildagliptinu – výsledky dvou metaanalýz

Číslo 4 / 2010

Hodnocení bezpečnostního profilu vildagliptinu – výsledky dvou metaanalýz

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studiím

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Snášenlivost solifenacinu ve srovnání s oxybutyninem v léčbě hyperaktivního měchýře – studie VECTOR

Číslo 4 / 2010

Snášenlivost solifenacinu ve srovnání s oxybutyninem v léčbě hyperaktivního měchýře – studie VECTOR

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Variabilita krevního tlaku a riziko cévní mozkové příhody

Číslo 4 / 2010

Variabilita krevního tlaku a riziko cévní mozkové příhody

Číslo 4 / 2010

Komentář k článku

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2010

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Aliskiren ve srovnání s ramiprilem v léčbě arteriální hypertenze

Číslo 4 / 2010

Aliskiren ve srovnání s ramiprilem v léčbě arteriální hypertenze

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Rosiglitazon snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a kardiálním onemocněním – post hoc analýza studie BARI 2D

Číslo 4 / 2010

Rosiglitazon snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a kardiálním onemocněním – post hoc analýza studie BARI 2D

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Léčbou fixní kombinací ezetimib/simvastatin je možné dosáhnout dalšího snížení koncentrace cholesterolu ve srovnání s léčbou atorvastatinem či rosuvastatinem

Číslo 4 / 2010

Vliv dronedaronu na výskyt kardiovaskulárních příhod při fibrilaci síní – studie ATHENA

Číslo 4 / 2010

Fibrilace síní a studie ATHENA

Číslo 4 / 2010

ATHENA, dronedaron a současná léčba pacienta s fibrilací síní

Číslo 4 / 2010

Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Číslo 3 / 2010

Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Důležitost udržení relativní dávkové intenzity chemoterapeutických režimů podobných CHOP v kombinaci s rituximabem u pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2010

Dlouhodobé výsledky pacientů s idiopatickou trombotickou trombocytopenickou purpurou léčených rituximabem

Číslo 3 / 2010

Bezpečnost a imunogenita 13valentní pneumokokové konjugované vakcíny

Číslo 3 / 2010

Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Číslo 3 / 2010

Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Číslo 3 / 2010

Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Číslo 3 / 2010

Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 3 / 2010

Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Číslo 2 / 2010

Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2010

Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u nemocných s pokročilým nebo metastastickým kolorektálním karcinomem z pohledu klinické praxe

MUDr. Martin Šafanda

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Pohlreich

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 2 / 2010

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Petr Beneš, Ph.D.

Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Společný vliv účinku rutinního snižování krevního tlaku a těsné kompenzace diabetu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

Ambulantní monitorování krevního tlaku přispívá k predikci výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů s léčenou hypertenzí – subanalýza ABPM studie ASCOT

Číslo 1 / 2010

Účinky tiotropia u pacientů se středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí – subanalýza studie UPLIFT

Číslo 1 / 2010

Trimetazidin v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie po koronárních výkonech

Číslo 1 / 2010

Aliskiren v léčbě systolické hypertenze u geriatrických pacientů – studie AGELESS

Číslo 1 / 2010

Vliv bemiparinu, dalteparinu a nefrakcionovaného heparinu na interakci trombocytů se subendoteliální matrix

Číslo 1 / 2010

Účinnost a bezpečnost kombinace ezetimib/simvastatin ve srovnání s atorvastatinem u pacientů s hypercholesterolemií a metabolickým syndromem – studie VYMET

Číslo 1 / 2010

Dabigatran ve srovnání s warfarinem v léčbě akutního žilního tromboembolismu – studie RE-COVER

Číslo 1 / 2010

Intenzivní hypolipidemická léčba zpomaluje progresi aterosklerózy karotid – studie METEOR

Číslo 1 / 2010

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Ivabradin ovlivňuje příznivě prognózu nemocných se stabilní anginou pectoris – podskupinová analýza ze studie BEAUTIFUL

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC 

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobá léčba pacientek s postmenopauzální osteoporózou stroncium ranelátem: výsledky po osmileté léčbě

Číslo 6 / 2009

Farmakoterapie závislosti na kouření

Číslo 6 / 2009

Ipratropium u hypersalivace indukované clozapinem

Číslo 6 / 2009

Ziprasidon vs clozapin u refrakterní schizofrenie – studie MOZART

Číslo 6 / 2009

Quetiapin v léčbě depresivních symptomů u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Ranibizumab u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace – studie SUSTAIN

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Číslo 6 / 2009

Interakce mezi paroxetinem a paliperidonem

Číslo 6 / 2009

Úprava dávky olanzapinu u ambulantně léčených schizofreniků

Číslo 6 / 2009

Antikardiolipinové protilátky u pacientů užívajících antipsychotika

Číslo 6 / 2009

Bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených methotrexátem: pětileté prodloužení studie fáze IIB

Číslo 6 / 2009

Hodnocení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou léčených abataceptem

Číslo 6 / 2009

Epidemiologie malignit u pacientů s revmatoidní artritidou – postavení abataceptu

Číslo 6 / 2009

Tocilizumab u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterních k anti-TNF léčbě

Číslo 6 / 2009

Vliv quetiapinu na kognitivní funkce u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Haloperidol plus promethazin u psychózy provázené agresivitou

Číslo 6 / 2009

Atypická antipsychotika u akutní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Levetiracetam jako přídatná léčba syndromů idiopatické generalizované epilepsie s nástupem během adolescence

Číslo 6 / 2009

Číslo 6 / 2009

Analýza dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií – komentář

MUDr. Irena Novotná

Bezpečnost, snášenlivost a odpověď na léčbu paliperidonem ER ve flexibilním dávkování u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Denosumab v prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen s osteoporózou – studie FREEDOM

Číslo 6 / 2009

Perospiron a risperidon v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Paliperidon ER u schizofreniků s převládající negativní symptomatikou

Číslo 6 / 2009

Elektrokonvulze v kombinaci s antipsychotiky u rezistentní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Lurasidon v léčbě akutní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Metformin ER při dlouhodobé léčbě clozapinem

Číslo 6 / 2009

Incidence přetížení železem u pacientů s chorobami krvetvorby – studie PAILETTE 1

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Ludmila Nováková; MUDr. Anna Jonášová a Česká kooperativní MDS skupina

Číslo 6 / 2009

Telcagepant v akutní léčbě migrény

Číslo 6 / 2009

Preventivní podání antibiotik u cévní mozkové příhody – metaanalýza

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobě účinkující injekční risperidon po akutní epizodě schizofrenie: studie SPHERE

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobě působící injekční risperidon vs perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie: studie e-STAR

Číslo 6 / 2009

Léčba injekčně podávaným risperidonem s dlouhodobým účinkem – novinky ze studií

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2009

Rilonacept u chronické dnavé artritidy

Číslo 6 / 2009

Teriparatid v porovnání s alendronátem v léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy s ohledem na pohlaví a na menopauzální stav žen

Číslo 6 / 2009

Pramipexol zmírňuje depresivní symptomy u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2009

Vliv glatiramer acetátu na progresi sclerosis multiplex – studie PreCISe

Číslo 6 / 2009

Vliv carbamazepinu na sérovou hladinu leptinu

Číslo 6 / 2009

Gastrointestinální snášenlivost a adherence k léčbě ibandronátem podávaným perorálně nebo intravenózně u žen s předchozí nesnášenlivostí perorálních bisfosfonátů – studie PRIOR

Číslo 6 / 2009

Vliv melperonu na plazmatickou koncentraci prolaktinu

Číslo 6 / 2009

Účinnost a bezpečnost ziprasidonu u schizofreniků dosud léčených jinými antipsychotiky

Číslo 6 / 2009

Vliv risperidonu na rozpoznání emocí u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Rufinamid u generalizovaných záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost zonisamidu u refrakterních parciálních epileptických záchvatů

Číslo 6 / 2009

Sunitinib ve srovnání s IFN-a prodlužuje celkové přežití, zlepšuje odpověď na léčbu a přežití bez progrese onemocnění v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost sunitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu: studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost sunitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu: studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Sunitinib a bevacizumab v 1. linii léčby metastazujícího renálního karcinomu: systematický přehled a nepřímé porovnání klinické účinnosti

Číslo 5 / 2009

Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2009

Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Číslo 5 / 2009

Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Metaanalýza čtyř randomizovaných studií II./III. fáze kombinujících cetuximab s chemoterapií na bázi platiny jako léčbu 1. linie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2009

Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo 5 / 2009

Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo 5 / 2009

Komentář k článku

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kyselina zoledronová zabraňuje úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních pacientek léčených letrozolem – studie Z-FAST

Číslo 5 / 2009

Kyselina zoledronová zabraňuje úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních pacientek léčených letrozolem – studie Z-FAST

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Erlotinib u pokročilého NSCLC – výsledky studií ATLAS a SATURN

Číslo 5 / 2009

Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo 5 / 2009

Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Číslo 5 / 2009

Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo 5 / 2009

Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky