Obsah čísla 3 / 2020

Zprávy z kongresů

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Aktuality z 20. pražských hematologických dnů

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Léčba prvního pacienta přípravkem Yescarta v České republice (komentář)

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Současná léčba DLBCL v České republice (komentář)

Přednášející: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Představuje emicizumab zásadní změnu v léčbě hemofiliků s inhibitorem?

MUDr. Bohumír Blažek

Hodgkinův lymfom aktuální léčebné možnosti

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin Štork

Axicabtagen ciloleucel CAR T-buněčná terapie refrakterního velkobuněčného B-lymfomu dlouhodobé výsledky studie ZUMA-1

Novinky z 13. ročníku kongresu EAHAD

Výsledky klinické studie I. fáze s opakovanou dávkou BIVV001 nové třídy substituční terapie faktorem VIII

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Zhodnocení krvácení a léčebných odpovědí při použití rekombinantních faktorů IX s prodlouženým poločasem účinku

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Fokus: onkologie

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Léčba pacientky s high-grade serózním karcinomem ovaria a prokázanou germinální mutací v genu BRCA1 olaparibem

MUDr. Markéta Bednaříková

Imunoterapie metastatického renálního karcinomu

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Léčba inhibitory PD-1 vs. PD-L1 u pacientů s různými typy malignit systematický přehled a metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Kvalita života pacientů s metastatickým karcinomem žaludku léčených trifluridin/tipiracilem výsledky studie TAGS

Účinnost nivolumabu s ipilimumabem podle počtu rizikových faktorů IMDC studie CheckMate 214

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Systémová léčba maligního melanomu doporučení ASCO

Praktický pohled na aktuální doporučené postupy ASCO v systémové léčbě maligního melanomu

MUDr. David Šulc

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Atezolizumab s chemoterapií nebo bez chemoterapie v 1. linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu studie IMvigor130

Atezolizumab plus bevacizumab v léčbě neresekovatelného hepatocelulárního karcinomu studie IMbrave150

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Strategie léčby časného karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Komentář ke studii

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Minitéma čísla: Léčba ALK-pozitivního NSCLC

Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

Kazuistiky / Klinická praxe

Nová biologická léčba psoriázy: risankizumab první klinické zkušenosti

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Využití risankizumabu v léčbě pacienta s těžkou formou artropatické psoriázy

MUDr. Petra Fialová; prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Biologická léčba středně těžké psoriázy inhibitorem IL-23

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Glatiramer acetát a jeho „follow-on verze (glatiramoidy) více shod, nebo odlišností ve skupině nebiologických komplexních léčiv?

PharmDr. Josef Suchopár; prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Farmakoekonomika

Je hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě smysluplná investice nejen z medicínského, ale i ekonomického hlediska?

MUDr. Barbora Decker; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1,2

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu – aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Fremanezumab v prevenci migrény u pacientů s nedostatečnou odpovědí na dvě až čtyři linie předchozí profylaktické léčby studie FOCUS

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Upadacitinib v porovnání s adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou aktualizované výsledky studie SELECT-COMPARE

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nintedanib v léčbě intersticiálního plicního onemocnění asociovaného se systémovou sklerodermií studie SENSCIS

Komentář ke studii

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Aktualizovaná doporučení EULAR pro léčbu revmatoidní artritidy pomocí syntetických a biologických chorobu modifikujících léků

Účinnost tofacitinibu, baricitinibu, upadacitinibu a filgotinibu u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterní vůči biologickým DMARD

Vysazení metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří na léčbě tofacitinibem 11 mg jedenkrát denně v kombinaci s metotrexátem dosáhli nízké aktivity onemocnění studie ORAL Shift

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Souvislost mezi objektivní odpovědí a výsledky udávanými pacienty u non-radiografické axiální spondyloartritidy post hoc analýza studie EMBARK

Zprávy z klinických studií

Fostemsavir: horká novinka v léčbě infekce HIV-1

Irbesartan účinným nástrojem v léčbě Marfanova syndromu

Anastrozol v prevenci karcinomu prsu

Souvislost mezi expresí a metylací estrogenových receptorů a přežíváním pacientů s různými typy nádorů

Nadměrná exprese proteinu KIRREL jako prognostický biomarker u karcinomu prsu

Existuje souvislost mezi fibromyalgií a psoriázou?

Inzerce

Inzerce


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky