Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A

MUDr. Ester Zápotocká

Emicizumab je představitelem tzv. nefaktorové léčby hemofilie A. Jedná se o monoklonální bispecifickou protilátku, jež mimikuje funkci faktoru (F)VIII jako kofaktoru v aktivačním komplexu FX, jež je nezbytnou součástí účinné… celý článek >>

 

Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019

MUDr. David Belada, Ph.D.

Folikulární lymfom (FL) je druhý nejčastější typ nehodgkinského lymfomu. Prognóza nemocných je celkově příznivá, s výjimkou přibližně 15–20 % nemocných s časnou progresí během 24 měsíců od zahájení léčby. Standardem… celý článek >>

 

Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom patří k nejčastějším nehodgkinským lymfomům v České republice a nejčastějším hematologickým malignitám vůbec. Standardní léčbou 1. linie je stále režim R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid,… celý článek >>

 

Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Farmakologická inhibice mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy (MAPK) přinesla významný pokrok v léčbě metastazujícího melanomu. Klíčovou roli v ní hraje produkt mutovaného genu BRAF V600E kinázy, jež je… celý článek >>

 

olaparib

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Olaparib je účinným perorálním inhibitorem PARP. Je indikován k léčbě pacientek s recidivujícím high-grade serózním epiteliálním ovariálním karcinomem, který je charakterizován mutací BRCA a citlivostí k platině. Mezi… celý článek >>

 

Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Imunoterapie založená na checkpoint inhibitorech patří mezi inovativní léčebné postupy četných typů pokročilých nádorových onemocnění. Nedávná data ukázala, že nádorová mutační nálož (TMB), tzn. počet somatických… celý článek >>

 

Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Léky ze skupiny checkpoint inhibitorů představují důležitou součást dostupné protinádorové imunoterapie. Výběr skupiny nemocných, kteří budou mít z imunoterapie největší prospěch, a to pomocí kombinace prediktivních… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky