Strategie léčby revmatoidní artritidy

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Léčba revmatoidní artritidy dosáhla v novém tisíciletí výrazného pokroku, ke kterému vedl vývoj nových léčiv a jejich zavedení do klinické praxe. Tento pokrok vedl také k modifikaci léčebných cílů u tohoto onemocnění,… celý článek >>

 

risankizumab

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Risankizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně a s vysokou afinitou váže na unikátní podjednotku (p19) interleukinu-23 (IL-23), čímž inhibuje dostředivou signalizaci závislou na IL-23. Účinnost… celý článek >>

 

Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – aktuální data

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Imunoterapie představuje perspektivní léčebnou modalitu u celé řady malignit. I přes veškeré pokroky v onkologické léčbě zůstává prognóza pacientů s lokálně pokročilým a metastazujícím nemalobuněčným plicním karcinomem… celý článek >>

 

Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Dráhy cyklin-ddependentních kináz 4/6 (CDK4/6) hrají klíčovou úlohu v proliferaci buněk karcinomu prsu a jejich alterace je spojena s endokrinní rezistencí. Inhibitory CDK4/6, jako jsou palbociklib, ribociklib a abemaciklib, významným… celý článek >>

 

Inovativní léčebné možnosti pacientů s metastatickým renálním karcinomem se sarkomatoidní složkou

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Pacienti s renálním karcinomem a sarkomatoidní dediferenciací/ diferenciací mají špatnou prognózu, v době diagnózy je onemocnění často metastatické. Navíc jsou tato onemocnění rezistentnější na cílenou léčbu ve srovnání s… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky