Preoperačně podaný gefitinib versus gefitinib a anastrozol u postmenopauzálních pacientek s primárním karcinomem prsu s pozitivitou estrogenních receptorů a receptorů pro epidermální růstový faktor

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ačkoliv se již bylo v minulosti poukazovalo na skutečnost, že některé nádory prsu s pozitivitou estrogenních receptorů mohou rovněž exprimovat receptory pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebylo dosud v klinické praxi zkoumáno možné využití blokátorů těchto receptorů.

Ačkoliv se již bylo v minulosti poukazovalo na skutečnost, že některé nádory prsu s pozitivitou estrogenních receptorů mohou rovněž exprimovat receptory pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebylo dosud v klinické praxi zkoumáno možné využití blokátorů těchto receptorů. Na možný klinický účinek však poukazuje nová dvojitě zaslepená randomizovaná studie (n = 56), ve které byly ženy s touto malignitou léčeny buď gefitinibem v dávce 250 mg/den v kombinaci s anastrozolem 1 mg/den, nebo pouze gefitinibem v kombinaci s placebem, přičemž všechny léky byly podány 4–6 týdnů před operačním výkonem. U pacientek léčených dvojkombinací byly zjištěny výrazně nižší hodnoty indexu Ki67, vyjadřujícího intenzitu proliferace (snížení o 98 % vs 92,4 %; p = 0,0054). Dále bylo v obou skupinách pozorováno významné snížení stupně fosforylace EGFR na Ser 118 a významné zmenšení nádorové masy. Ukázalo se tak, že kombinace gefitinibu a anastrozolu je velmi účinná a bezpečná v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu u žen po menopauze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky