Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Karcinom děložního hrdla je po karcinomu prsu druhým nejčastějším typem maligního onemocnění u žen. Zároveň se jedná o nádorové onemocnění s poměrně vysokou mortalitou. V České republice je incidence karcinomu děložního hrdla 20–22 případů na 100 000 žen.

Úvod

Karcinom děložního hrdla je po karcinomu prsu druhým nejčastějším typem maligního onemocnění u žen. Zároveň se jedná o nádorové onemocnění s poměrně vysokou mortalitou. [1] V České republice je incidence karcinomu děložního hrdla 20–22 případů na 100 000 žen, tj. 1 000 až 1 200 nových případů ročně. Za stejné období jich kolem 400 na tuto diagnózu umírá. [2]

V etiologii karcinomu děložního hrdla hraje zásadní roli infekce lidským papilomavirem (HPV – human papillomavirus). Celoživotní pravděpodobnost nákazy tímto virem pro sexuálně aktivní ženy dosahuje 70 %. Akutní infekce probíhá subklinicky, nicméně její perzistence zvyšuje riziko vzniku cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) a následně karcinomu. [3]

Je známo, že kolem 40 typů HPV z celkového počtu více než 100 infikuje anogenitální trakt. Z těchto typů byl kauzální vztah mezi infekcí a invazivním karcinomem nejsilněji pozorován pro typy HPV 16 a 18. [4]

Kvadrivalentní vakcína proti typům HPV 6, 11, 16 a 18 je registrována pod obchodním názvem Silgard (Merck Sharp & Dohme).

Farmakologické vlastnosti

V současnosti jsou před uvedením na trh dvě vakcíny na bázi kapsidového proteinu L1, které indukují tvorbu vysokých titrů protilátek. Obě vakcíny jsou aktivní proti typům HPV 16 a 18, které jsou etiologickým agens pro 70 % případů karcinomu děložního hrdla. Kvadrivalentní vakcína vyvinutá firmou MSD také působí proti kmenům HPV 6 a 11, které jsou původci více než 90 % případů genitálních bradavic (condylomata accuminata). [3]

Kvadrivalentní rekombinantní vakcína proti HPV je směsí viru podobných částic založených na struktuře L1 kapsidového proteinu HPV typů 6, 11, 16 a 18. Do lidského organismu jsou tak aplikovány viru podobné částice (VLP – virus-like particles), které neobsahují žádnou DNA a jsou připraveny rekombinantní DNA technologií v kulturách kvasinek Saccharomyces cerevisiae. [5]


Obrázek č. 1

ft

Indikace

Indikací kvadrivalentní vakcíny proti HPV je prevence karcinomu děložního hrdla, cervikálních dysplastických lézí vysokého stupně (CIN 2/3), vulválních dysplastických lézí vysokého stupně (VIN 2/3) a prevence condylomata accuminata vyvolaných infekcí typy HPV 6, 11, 16 a 18 u adolescentních dívek a mladých žen.

Klinické studie

Několik klinických studií se zdravými mladými ženami sledovalo imunogenicitu kvadrivalentní vakcíny ve věku 9–15 a 16–26 let. V těchto studiích byla také titrována optimální dávka vakcíny. Protilátková odpověď, která byla zjišťována po 7 měsících od aplikace, byla robustní a významně silnější než u žen, jež byly nositelkami infekce HPV přirozenou cestou. Titry protilátek perzistovaly 5 let od aplikace vakcíny. [6-8]

Profylaktická účinnost kvadrivalentní vakcíny byla předmětem jedné studie II. fáze a dvou multicentrických randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií III. fáze (FUTURE I, 5 455 žen; FUTURE II, 12 167 žen). Ve všech třech studiích byly sledovány netěhotné ženy ve věkovém rozmezí 16 až 23 let.

Primárním ukazatelem účinnosti byla kombinovaná incidence cervikální intraepiteliální neoplazie, včetně karcinomu in situ, v souvislosti s infekcí HPV, incidence výsevu condylomata accuminata a perzistentní infekce HPV (dvě nezávislá měření s minimálním odstupem čtyř měsíců). [1]

Ve studiích FUTURE I a FUTURE II byla kvadrivalentní vakcína proti HPV účinná v prevenci cervikální dysplazie ve 100 %. Po dvou letech sledování nebyl zaznamenán ani jeden případ CIN, karcinomu in situ nebo invazivního karcinomu ve skupině, v níž byla podána vakcína. Ve skupinách placeba se vyskytlo 37 (FUTURE I), resp. 21 (FUTURE II) případů. Ke stejným výsledkům dospěla také kombinovaná analýza čtyř klinických studií s 20 541 ženami sledovanými 20 měsíců. V této studii bylo v placebových skupinách celkem 43 případů. [1]

Ve studii FUTURE I bylo chráněno proti genitálním kožním a slizničním lézím vyvolaným infekcí HPV rovněž 100 % žen. V placebové skupině bylo postiženo 59 žen. Podobný byl výsledek analýzy tří studií s 18 172 ženami. [1]

Kvadrivalentní vakcína byla v uvedených studiích účinná v 90 % případů proti perzistentní infekci HPV po 30 měsících sledování. Tento účinek byl pozorován i po 5 letech sledování u menší skupiny 241 žen. [5]

Ve studiích II. a III. fáze byly sledovány jak ženy, které infekci HPV nikdy neprodělaly, tak pacientky, jež měly přítomny protilátky nebo DNA HPV. Po 24měsíčním sledování byla účinnost vakcíny jako primární výsledný ukazatel u těchto séropozitivních žen také 100 %. [1]


Obrázek č. 2

ft

Bezpečnost a snášenlivost

V klinickém programu vývoje vakcíny proti HPV se účastnilo více než 22 000 subjektů. Délka sledování byla ve III. fázi v průměru dva roky a ve II. fázi až pět let. Na základě těchto údajů lze konstatovat vysokou bezpečnost a velmi dobrou snášenlivost. Nežádoucí účinky byly příčinou přerušení klinické studie jen u minimálního počtu subjektů (0,1 %). Z nežádoucích účinků byly nejčastější bolestivost, otok nebo zarudnutí v místě infekce. Výskyt systémových nežádoucích účinků (bolesti hlavy, gastroenteritida, appendicitida) byl řídký – v 0,02–0,03 % případů. V klinickém programu nebylo zaznamenáno ani jedno úmrtí, jež by bylo v příčinném vztahu s vakcinací. [2]

Dávkování

Kvadrivalentní vakcína je aplikována intramuskulárně ve třech dávkách v množství 0,5 ml. Druhá injekce následuje první po dvou měsících a třetí po šesti měsících.


Obrázek č. 3

ft

Závěr

Kvadrivalentní vakcína proti HPV, která byla nedávno registrována ve státech Evropské unie, je významným pokrokem v prevenci gynekologických infekcí HPV, které jsou v příčinném vztahu s karcinomem děložního hrdla. Tento předpoklad potvrdil rozsáhlý program klinického zkoušení s více než 22 000 subjekty, který ukázal účinnost jak proti perzistentní infekci HPV, tak proti jejím zdravotním důsledkům – prekancerózám a karcinomu. Kvadrivalentní vakcína oproti bivalentní formě také chrání před slizničními lézemi typu condylomata accuminata.

Literatura

   
 1. Siddiqui MA, Perry CM. Human papillomavirus quadrivalent (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine (Gardasil). Drugs 2006;66:1263–71.  
 2.  
 3. Lowy DR, Schiller JT. Prophylactic human papillomavirus vaccines. J Clin Invest 2006;116:1167–73.  
 4.  
 5. Villa LL. Prophylactic HPV vaccines: reducing the burden of HPV-related diseases. Vaccine 2006;24 (Suppl 1):S23–8.  
 6.  
 7. Stanley MA. Human papillomavirus vaccines. Rev Med Virol 2006;16:139–49.  
 8.  
 9. Pagliusi SR, Teresa AM. Efficacy and other milestones for human papillomavirus vaccine introduction. Vaccine 2004;23: 569–78.  
 10.  
 11. Villa LL, Ault KA, Giuliano AR, et al. Immunologic responses following administration of a vaccine targeting human papillomavirus Types 6, 11, 16, and 18. Vaccine 2006;24: 5571–83.  
 12.  
 13. Villa LL, Costa RL, Petta CA, et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005;6:271–8.  
 14.  
 15. Fife KH, Wheeler CM, Koutsky LA, et al. Dose-ranging studies of the safety and immunogenicity of human papillomavirus Type 11 and Type 16 virus-like particle candidate vaccines in young healthy women. Vaccine 2004;22:2943–52.  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky