Setrvání u léčby při podávání ibandronatu 1x měsíčně v kombinaci s podporou pacientů vs podávání alendronatu 1x týdně: studie PERSIST

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoporóza je časté onemocnění související s významnou morbiditou a mortalitou. V léčbě osteoporózy prokázaly účinnost a bezpečnost perorální bisfosfonáty, avšak adherence a perzistence pacientů k léčbě není optimální. Pokusy najít cestu ke zlepšení adherence pacientů s osteoporózou zahrnují snahy o vyvinutí perorální lékové formy, kterou by bylo možné podávat jednou týdně, případně jednou měsíčně a snížit tak četnost aplikací. Ibandronat je aminobisfosfonát, u kterého bylo potvrzeno, že je stejně účinný a dobře snášený jak při podávání 1x denně, tak při podávání 1x měsíčně. Studie PERSIST (PERsistence Study of Ibandronat verSus alendronaTe) měla porovnat perzistenci pacientek s léčbou v podmínkách běžné praxe při léčbě ibandronatem 1x měsíčně a alendronatem 1x týdně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky