Levetiracetam v léčbě juvenilní myoklonické epilepsie

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) je geneticky podmíněný stav charakterizovaný opakováním myoklonických záškubů při probouzení, generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty a u některých pacientů typickými absencemi. Velká většina pacientů odpovídá na léčbu valproátem, avšak asi 15 % pacientů s JME je na tuto léčbu rezistentních nebo se u nich projevují nežádoucí účinky valproátu. Levetiracetam je pyrrolidinový derivát, jehož mechanismus účinku není ještě plně objasněn, zdá se však, že je odlišný od ostatních v současnosti užívaných antiepileptik. Nedávná randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, která sledovala podávání levetiracetamu jako „add-on“ léčby u refraktorní generalizované idiopatické epilepsie s myoklonickými záchvaty, ukázala, že 21,3 % pacientů léčených levetiracetamem bylo bez těchto záchvatů, ve srovnání s 3,4 % u placeba. Proběhla proto studie, která měla ověřit účinnost levetiracetamu u JME.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky