Účinnost a bezpečnost léčby sunitinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem po selhání léčby imatinibem

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je jednou z forem sarkomu a jedná se o nejčastější nádor gastrointestinálního traktu mesenchymálního původu. Je odlišný od jiných novotvarů měkkých tkání jak po stránce histologické, tak po stránce imunohistochemické. Nádor se pravděpodobně vyvíjí ze zmutovaných prekursorových buněk pro intersticiální Cajalovy buňky. Většina GIST je spojena se stabilním zvýšením aktivity tyrosinových kináz a expresí receptorů pro tyto kinázy, menší část s obdobnou zvýšenou expresí receptorů pro destičkový růstový faktor (PDGFR). Standardní cytotoxická farmakologická léčba je u GIST neúčinná, v léčbě pokročilých stadií se používá imatinib, selektivní inhibitor kinázové aktivity KIT a PDGFR. Bohužel, u části pacientů již existuje nebo se vyvine rezistence na imatinib.

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je jednou z forem sarkomu a jedná se o nejčastější nádor gastrointestinálního traktu mesenchymálního původu. Je odlišný od jiných novotvarů měkkých tkání jak po stránce histologické, tak po stránce imunohistochemické. Nádor se pravděpodobně vyvíjí ze zmutovaných prekursorových buněk pro intersticiální Cajalovy buňky. Většina GIST je spojena se stabilním zvýšením aktivity tyrosinových kináz a expresí receptorů pro tyto kinázy, menší část s obdobnou zvýšenou expresí receptorů pro destičkový růstový faktor (PDGFR). Standardní cytotoxická farmakologická léčba je u GIST neúčinná, v léčbě pokročilých stadií se používá imatinib, selektivní inhibitor kinázové aktivity KIT a PDGFR. Bohužel, u části pacientů již existuje nebo se vyvine rezistence na imatinib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky