Nesiritid u pacientů s levostranným srdečním selháním

Číslo: 2 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nesiritid je rekombinantní natriuretický peptid, jehož terapeutický potenciál začíná být využíván u pacientů se srdečním selháním. V prospektivní, dvojitě zaslepené studii (n = 303) byl pacientům s levostranným srdečním selháním a ejekční frakcí pod 40 % perioperačně při provádění koronárního bypassu aplikován nesiritid nebo placebo, a to 24 až 96 hodin od uvedení do anestezie. V porovnání s placebem byla aplikace nesiritidu spojena s významně nižším vzestupem sérového kreatininu (0,15 Ī 0,29 mg/dl vs 0,34 Ī 0,48 mg/dl; p < 0,001) a zároveň i nižším snížením glomerulární filtrace (–10,8 Ī 19,3 ml/min/1,73 m2 vs –17,2 Ī 21,9 ml/min/1,73 m2; p = 0,001) během hospitalizace, a v prvních 24 hodinách po zákroku i výrazně vyšší diurézou (2,9 Ī 1,2 vs 2,3 Ī 1,1; p < 0,001). U pacientů léčených nesiritidem byla zjištěna i kratší doba hospitalizace či nižší 6měsíční mortalita.

Nesiritid je rekombinantní natriuretický peptid, jehož terapeutický potenciál začíná být využíván u pacientů se srdečním selháním. V prospektivní, dvojitě zaslepené studii (n = 303) byl pacientům s levostranným srdečním selháním a ejekční frakcí pod 40 % perioperačně při provádění koronárního bypassu aplikován nesiritid nebo placebo, a to 24 až 96 hodin od uvedení do anestezie. V porovnání s placebem byla aplikace nesiritidu spojena s významně nižším vzestupem sérového kreatininu (0,15 Ī 0,29 mg/dl vs 0,34 Ī 0,48 mg/dl; p < 0,001) a zároveň i nižším snížením glomerulární filtrace (–10,8 Ī 19,3 ml/min/1,73 m2 vs –17,2 Ī 21,9 ml/min/1,73 m2; p = 0,001) během hospitalizace, a v prvních 24 hodinách po zákroku i výrazně vyšší diurézou (2,9 Ī 1,2 vs 2,3 Ī 1,1; p < 0,001). U pacientů léčených nesiritidem byla zjištěna i kratší doba hospitalizace či nižší 6měsíční mortalita.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky