Certolizumab pegol v léčbě Crohnovy nemoci

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Certolizumab pegol je pegylovaný Fab-fragment vázající se na tumor nekrotizující faktor a. V randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii byla jeho účinnost sledována u středně těžké až těžké Crohnovy nemoci u 662 pacientů, kteří byli rozděleni do několika skupin v závislosti na hladině C-reaktivního proteinu (CRP). Léčeni byli buď certolizumabem v dávce 400 mg/týden s. c., či placebem, a to v týdnech 0, 2, 4 a dále po 4 týdnech. U pacientů s bazálními hodnotami CRP 10 mg/l a výše vedlo podávání certolizumabu v 6. týdnu k odpovědi u 37 % pacientů; v případě placeba pozitivně zareagovalo pouze 26 % (p = 0,04). Pozitivní odpověď v 6. i 26. týdnu byla zjištěna u 22 %, při placebu u 12 % (p = 0,05). Léčba certolizumabem vedla tedy k jistému zlepšení stavu u pacientů se závažnějším onemocněním, avšak v porovnání s placebem již nikterak významně neovlivnila výskyt remise.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky