Prognostická úloha topoisomerázy-IIα u nemocných s pokročilým karcinomem vaječníků

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Dosavadní znalosti o úloze topoisomerázy-IIa (TOPO-IIa), enzymu, jenž se účastní v zásadních krocích procesu bujení nádorové buňky a její chemorezistence, jsou u nemocných s karcinomem vaječníků značně nedostatečné. Cílem předkládané studie bylo prozkoumat prognostickou hodnotu exprese TOPO-IIa u 96 po sobě následujících primárně neléčených nemocných s pokročilým karcinomem vaječníků přijatých na gynekologicko-onkologické oddělení Katolické univerzity v Campobasso a Římě. Bylo provedeno imunohistochemické vyšetření s použitím protilátky MoAb anti-human TOPO-IIa (klon Ki-S1). Imunoreakce na TOPO-IIa byla pozorována u 70 z 96 případů (72,9 %), přičemž podíl pozitivně se barvících buněk se pohyboval od 1 do 83 % (medián: 10 %). Nebyla zjištěna žádná spojitost s klinicko-patologickými charakteristikami. V průběhu sledování byla zjištěna progrese choroby u 76 (79,2 %) nemocných a zemřelo 45 (46,9 %). Byla pozorována statisticky významná přímá spojitost mezi podíly nádorových buněk pozitivních při imunohistochemickém barvení a relativním rizikem smrti (c2 = 6,6; p = 0,0101). Nezávislou negativní prognostickou úlohu pro pravděpodobnost přežívání si zachovaly při víceproměnné analýze pouze rezistence na platinu, pokročilá fáze onemocnění a vysoká úroveň exprese TOPO-IIa. Negativní prognostická úloha vysoké exprese TOPO-IIa byla zachována pouze u podskupiny nemocných s recidivujícím karcinomem vaječníků rezistentním na platinu, při hodnocení exprese TOPO-IIa jako spojité proměnné (c2 = 5,1; p = 0,024), nebo definované hraniční hodnotou. Výsledky studie ukazují, že hodnocení TOPO-IIa může napomoci ke zjištění nemocných s karcinomem vaječníků rezistentním na platinu s nepříznivou prognózou, u nichž by bylo možné zkoumat nová léčiva.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky