Molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v pozdní chronické fázi po dosažení úplné cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem: výsledky šestiletého sledování

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V této studii byla posuzována dlouhodobá účinnost imatinibu u chronické myeloidní leukemie, a to prostřednictvím vyšetřování 46 pacientů v pozdní chronické fázi (CP – chronic phase) tohoto onemocnění po dosažení úplné cytogenetické odpovědi (CCyR – complete cytogenetic response). Medián trvání léčby imatinibem dosahoval hodnoty 68 (61–74) měsíců. Ve 253 vzorcích kostní dřeně byly pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce, prováděné v reálném čase na podkladě reverzní transkripce a s využitím sondy TaqMan, detekovány koncentrace messengerové RNA (mRNA) BCR-ABL. Medián doby do prvního dosažení CCyR měl hodnotu 8 (3–72) měsíců. 34 pacientů dosáhlo velké molekulární odpovědi (MMoR – major molecular response), přičemž medián doby do prvního dosažení MMoR u nich činil 35 (3–65) měsíců. MMoR byla zaznamenána častěji u pacientů, kteří dosáhli CCyR během 18 měsíců, než u pacientů dosáhnuvších CCyR po uplynutí více než 18 měsíců (85 % oproti 42 %; p = 0,006). U jednoho pacienta došlo k progresi do blastické krize a u čtyř nemocných se později vyvinul cytogenetický relaps. Četnost přežití bez příhod (EFS – event-free survival) během 6 let sledování činila v celém souboru pacientů 81 %. Koncentrace mRNA BCR-ABL v době prvního dosažení CCyR byly u pacientů postižených relapsem významně vyšší než u pacientů se setrvalou CCyR (p = 0,011). Četnost EFS během 6 let sledování měla u pacientů s MMoR významně vyšší hodnotu než u pacientů bez MMoR (100 % oproti 44 %; p = 0,0001). Dosažení CCyR během 18 měsíců bylo spojeno s vyšší pravděpodobností dosažení MMoR během 6 let. Četnost EFS během 6 let sledování byla u pacientů, kteří dosáhli CCyR během 12 měsíců, významně vyšší než u pacientů dosáhnuvších CCyR po uplynutí více než 12 měsíců (97 % oproti 55 %; p = 0,05). Doba do prvního dosažení MMoR neovlivňovala četnost EFS během 6 let sledování. Imatinibem tedy bylo možno navodit dlouhodobou a setrvalou léčebnou odpověď po dosažení CCyR u většiny pacientů s pozdní CP. Z hlediska dlouhodobého EFS je relevantní jak doba do prvního dosažení CCyR, tak hloubka poklesu BCR-ABL po dosažení CCyR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky