Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Incidence gastrointestinálního stromálního tumoru se ve Spojených státech amerických pohybuje v rozmezí 3–4 tisíc případů za rok. Tento nádor obvykle postihuje žaludek či tenké střevo, ovšem příležitostně se může vyskytnout též v oblasti konečníku, v tlustém střevě nebo v jícnu. Až u 85 % těchto nádorů je zjištěna přítomnost mutace KIT protoonkogenu; u 3–5 % bývá zjišťována mutace PDGFR-a, tedy genu kódujícího strukturu receptoru pro destičkový růstový faktor (platelet-derived growth factor). Současná léčba lokalizovaných primárních gastrointestinálních stromálních tumorů spočívá zejména v chirurgické resekci. Ohledně případné následné postoperační chemoterapie se vedou diskuse, neboť běžná cytostatika nebývají u tohoto typu nádoru účinná. Ne příliš potěšující skutečností je výskyt rekurence nádoru v následujících pěti letech až u poloviny nemocných, přičemž nejčastěji bývá postižena peritoneální dutina či játra.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Metastatický gastrointestinální stromální nádor (GIST) je nevyléčitelné onemocnění, nicméně se zavedením imatinib mesylátu do léčby GIST došlo k velice významné změně, prudkému zlepšení léčebných výsledků a výraznému prodloužení přežití nemocných. Blokádou KIT, PDGFR-a, ABL a BCR-ABL tyrosinkináz imatinib v dávce 400 mg/den dosahuje mnohaletých remisí a teprve po jeho selhání v iniciální dávce je indikováno zvýšení jeho dávkování na 800 mg/den; pak je popřípadě indikována terapie sunitinibem ve 2. linii léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky