Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Číslo: 3 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Pacienti s aplastickou anemií (AA) jsou běžně léčeni koňským antithymocytárním globulinem (hATG) a ciclosporinem. Právě přidání ciclosporinu je provázeno až 70% odpovědí ve 3. měsíci a 90% přežitím v 5. roce. Nicméně u řady nemocných dojde záhy po vysazení ciclosporinu k relapsu onemocnění. Případná opakovaná aplikace hATG je však provázena výrazným rizikem hypersenzitivity. Imunosupresivní léčby je, jak je dobře známo, využíváno též u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS). Králičí antithymocytární globulin (rATG) byl s úspěchem využíván v kombinaci s ciclosporinem a faktorem stimulujícím kolonie granulocytů (G-CSF) v léčbě pacientů s aplastickou anemií, u kterých došlo k relapsu při aplikaci hATG. Ve studiích in vitro bylo zjištěno, že ATG je schopen např. indukovat apoptózu B-lymfocytů, vyvolat depleci T-lymfocytů, modulovat expresi adhezivních molekul na povrchu buněk endotelu, indukovat NK-buňky či modulovat aktivitu dendritických buněk.

Komentář ke studii

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Aplastická anemie, respektive těžká aplastická anemie (several aplastic anemia – SAA), patří mezi vzácnější, nicméně svojí povahou velmi významná hematologická onemocnění. Dosavadní standardní léčbou pacientů, pro které není vhodná alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby (SCT – stem cells transplantation), je intenzivní imunosupresivní terapie s koňským antithymocytárním globulinem (ATG) v kombinaci s ciclosporinem (cyklosporin A – CyA), při níž je v horizontu tří měsíců dosahováno léčebné odpovědi u 70 % pacientů a přežívání 5 let činí okolo 90 %.1,2 Při léčbě samotným ATG bez CyA bylo dosahováno jen 41 % léčebných odpovědí,3 na druhé straně však snahy o další zlepšení výsledků pomocí přidání dalších léků do zavedené dvojkombinace nepřinesly zásadní účinek (toto se týká např. růstových faktorů granulopoezy a erytropoezy, mykofenolát mofetylu a sirolimu). V případě selhání standardní léčby první linie bývá jako další postup indikována SCT, popřípadě opakování původního schématu léčby s vyšším rizikem alergické reakce na koňské ATG nebo s upřednostněním ATG králičího.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky