Plazmatická koncentrace imatinibu u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Imatinib mesylát je již po řadu let úspěšně využívaný inhibitor tyrosinkináz, přičemž jeho účinnost byla prokázána nejen u hematoonkologických onemocnění, ale rovněž u stromálních nádorů trávicího systému (GIST – gastrointestinal stromal tumor). Jedná se o nejčastější typ nádoru vycházející z mezenchymu, pro který je typická přítomnost mutace genů KIT či PDGFRA. Imatinib, díky svému mechanismu účinku, zabraňuje fosforylaci a v konečném důsledku pozastavuje i proliferaci či zkracuje dobu přežívání nádorově změněných buněk.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Imatinib mesylát, inhibitor tyrosinkinázy C-KIT, BCR-ABL, PDGFR-a a PDGFR-b, je vysoce účinným cíleným biologickým lékem v léčbě metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST). Prokázal svoji účinnost jak u pacientů s metastatickým onemocněním, tak i v adjuvantním podání po kompletní resekci GIST s vysokým a středním rizikem, a to signifikantním snížením rizika recidivy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky