Hodnocení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou léčených abataceptem

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Citace: 1 Strand V, Jasvinder A, Singh MPH. Improved health-related quality of life with effective disease-modifying antirheumatic drugs: evidence from randomized controlled trials. Am J Manag Care 2008;14(4)239–53. Literatura článku Komentář 1 Shergy WJ. Selective Costimulation Modulation with Abatacept: A Look at Quality-of-Life Outcomes in Patients with Rheumatoid Arthritis. Semin Arthritis Rheum 2009;38:434–43.

Úvod

Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivé onemocnění postihující přibližně 2,1 milionu dospělých v USA. Nejčastěji bývají postiženy klouby rukou, nohou a kolenní klouby. Onemocnění je spojeno s bolestí, únavou a omezením pohybových funkcí, což může vést ke snížení kvality života (QoL – quality of life) pacientů. Vzhledem k finanční nákladnosti léčby a omezení práceschopnosti pacienta mívá choroba i sociální dopad. U pacientů s RA se zvyšuje také mortalita a morbidita.

Udává se, že míra ovlivnění QoL u pacientů s RA je srovnatelná jako u pacientů s diabetem nebo srdečním selháním – pacienty nejvíce obtěžuje narušení pohybových funkcí, ztráta soběstačnosti, bolest a únava. Pokud dochází k progresi onemocnění a omezení každodenních aktivit, může se rozvinout také deprese nebo úzkost.

Tradičními léky v léčbě RA jsou DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs). Avšak ne vždy je tato terapie účinná a ne vždy je ústup klinických symptomů, jako je otok a bolest kloubu, provázen zlepšením kvality života. Proto byly vyvinuty další, biologické léky, mezi něž patří antagonisté TNF (etanercept, infliximab, adalimumab) nebo léky působící depleci B-lymfocytů (rituximab) – ani ty ale neposkytují stoprocentní účinnost, a jejich podávání může být navíc provázeno nepřijatelnými nežádoucími účinky. Stále se proto hledají nové molekuly.

Abatacept je selektivní modulátor kostimulačního signálu mezi CD80/CD86 a CD28, nezbytného pro aktivaci T-lymfocytů. V předchozích studiích prokázal účinnost nejen co se týká klinické odpovědi (hodnocené pomocí kritérií ACR nebo DAS), ale i zlepšení QoL. To je detailně rozebíráno v publikovaném přehledu.

Vliv léčby na kvalitu života pacientů s RA po 6. měsíci – pacienti s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu methotrexátem (Podle 1)

Obrázek č. 1 - Vliv léčby na kvalitu života pacientů s RA po 6. měsíci – pacienti s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu methotrexátem (Podle 1)

Vliv léčby na kvalitu života pacientů s RA po 6. měsíci – pacienti s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu antagonisty TNF (Podle 1)

Obrázek č. 2 - Vliv léčby na kvalitu života pacientů s RA po 6. měsíci – pacienti s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu antagonisty TNF (Podle 1)

Cíl analýzy

Cílem tohoto přehledu bylo upozornit na důležitost zlepšení kvality života (QoL) u pacientů s revmatoidní artritidou a zjistit, jaký přínos v tomto směru má léčba abataceptem u pacientů s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu DMARD nebo antagonisty TNF.

Metodika

Bylo provedeno vyhledávání v databázích MEDLINE, EMBASE a BIOSIS za použití termínů „abatacept“, „cytotoxický T-lymfocytární antigen 4 (CTLA-4)“ a „Orencia“. Do přehledu byly zahrnuty pouze primární výsledky týkající se QoL z randomizovaných placebem kontrolovaných studií s abataceptem. QoL byla posuzována pomocí standardních stupnic SF-36 (Short Form-36) či VAS (vizuální analogová škála) a dotazníků používaných pouze pro hodnocení QoL u RA – HAQ (Health Assessment Questionnaire), mHAQ (modified HAQ) nebo HAQ-DI (HAQ-Disability Index). Hodnoceno bylo také skóre QALY (quality-adjusted life-years). Aby bylo možno posoudit přínos léčby, byl definován minimální klinicky významný rozdíl (MCID – minimal clinically important difference), tedy minimální změna skóre, kterou lze již považovat za zlepšení QoL.

Výsledky

Bylo nalezeno 220 vhodných článků, z nichž však pouze 8 splňovalo výše uvedená kritéria. Na základě jejich rozboru se ukázalo, že ve srovnání s léčbou methotrexátem vedla léčba abataceptem u pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu DMARD k signifikantnímu zlepšení na všech podstupnicích SF-36, na stupnicích VAS a HAQ-DI. Bylo také zaznamenáno dvojnásobné zlepšení skóre QALY. Podobné výsledky byly pozorovány při léčbě abataceptem i u pacientů s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu antagonisty TNF.

Závěr

Kombinací více typů stupnic hodnotících QoL bylo potvrzeno, že léčba abataceptem u pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu DMARD nebo antagonisty TNF zlepšuje kvalitu života těchto pacientů – vede nejen ke zlepšení jejich fyzického stavu a schopnosti vykonávat každodenní aktivity, ale také ke zmírnění sociálních a emočních dopadů onemocnění na život pacienta.

Zpracovala MUDr. Jana Kyselá

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice, Plzeň

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění, které je úzce spojeno s bolestí, únavou, omezením hybnosti a jiných fyzických funkcí, což nevyhnutelně vede k významnému zhoršení kvality života (QoL). Samostatné posouzení schopnosti léčby ovlivnit funkční stav nemocných a kvalitu života se v poslední době stává běžnou součástí hodnocení celkového účinku chorobu modifikujících a biologických léků v rámci klinických studií. Skutečností ovšem je, že hodnocení kvality života a jeho interpretace vyvolává rozsáhlou diskusi. Jedním z největších omezení takového hodnocení je jeho značná subjektivita, která se může měnit (a také mění) v průběhu léčby a je ovlivněna řadou faktorů. Samozřejmě, vedle subjektivity hraje prokazatelně roli také věk a socioekonomické faktory (vzdělání, zaměstnání, rasa, typ bydlení, finanční situace). Pacienti v časných fázích onemocnění vykazují výrazný funkční pokles a tím i zhoršení kvality života, po zahájení léčby bývá pozorováno výrazné zlepšení. Při porovnávání změn v kvalitě života je třeba zohlednit trvání choroby a další výchozí charakteristiky sledovaných skupin nemocných.<sup>1</sup> Zavedené standardy pro hodnocení QoL, jako je SF-36, postrádají položky, které mohou být specifické pro danou chorobu, tedy v tomto případě revmatoidní artritidu. Dotazník změn QoL může podat informaci o vlivu onemocnění na pacienta, ale již nehodnotí důležitost jednotlivých parametrů pro každého individuálního pacienta. Hodnocení QoL je také poměrně časově náročné, což může být překážkou zejména při hodnocení terapie v běžné klinické praxi, tedy mimo klinické studie. Možná i vzhledem k těmto omezením panuje přesvědčení, že hodnocení QoL je podstatně méně validní ve srovnání s konvenčním hodnocením intenzity onemocnění. I přes všechna tato omezení se hodnocení QoL stává nedílnou součástí komplexního hodnocení určujícího účinnost dané terapie, a jeho význam se stále zvyšuje.

Abatacept je poměrně nový biologický lék a hodnocení kvality života již představuje nedílnou součást celkového hodnocení účinnosti léčby. V rámci klinických studií byl oproti placebu prokázán vysoce příznivý účinek abataceptu ve všech testovaných ukazatelích kvality života, což potvrzuje jeho významné místo v terapii revmatoidní artritidy.

Literatura

1
Strand V, Jasvinder A, Singh MPH. Improved health-related quality of life with effective disease-modifying antirheumatic drugs: evidence from randomized controlled trials. Am J Manag Care 2008;14(4)239–53. Literatura článku Komentář
1
Shergy WJ. Selective Costimulation Modulation with Abatacept: A Look at Quality-of-Life Outcomes in Patients with Rheumatoid Arthritis. Semin Arthritis Rheum 2009;38:434–43.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky