Levetiracetam jako přídatná léčba syndromů idiopatické generalizované epilepsie s nástupem během adolescence

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Citace: 1 Rosenfeld WE, Benbadis S, Edrich P, et al. Levetiracetam as add-on therapy for idiopathic generalized epilepsy syndromes with onset during adolescence: Analysis of two randomized, double-blind, placebo controlled studies. Epilepsy Research 2009;85:72–80. 2 Grosso S, Franzoni E, Coppola G, et al. Efficacy and safety of levetiracetam: an add-on trial in children with refraktory epilepsy. Seizure 2005;14:248–53. 3 Krauss GL, Betts T, Abou-Khalil B, et al. Levetiracetam treatment of idiopathic generalised epilepsy. Seizure 2003; 12:617–20. 4 Labate A, Colosimo E, Gambardella A, et al. Levetiracetam in patients with generalised epilepsy and myoclonic seizures: an open label study. Seizure 2006;15:214–8. 5 Lagae L, Buyse G, Ceulemans B. Clinical experience with levetiracetam in childhood epilepsy: an add-on and monotherapy trial. Seizure 2005;14:66–71. 6 Specchio LM, Gambardella A, Giallonardo AT, et al. Open label, long-term, pragmatic study on levetiracetam in the treatment of juvenilie myoclonic epilepsy. Epilepsy Res 2006;71:32–9.

Úvod

Idiopatická generalizovaná epilepsie (IGE – idiopathic generalized epilepsy) je onemocnění postihující přibližně 15–20 % pacientů s epilepsií. Předpokládá se, že IGE má genetickou příčinu. Onemocnění se většinou objevuje v dětství nebo adolescenci a přetrvává do dospělosti. Mezi subtypy IGE s nástupem v adolescenci patří juvenilní epilepsie s absencemi (JAE – juvenile absence epilepsy), juvenilní myoklonická epilepsie (JME – juvenile myoclonic epilepsy) a generalizované tonicko-klonické záchvaty při probuzení (GTCSA – generalized tonic-clonic seizures on awakening). Lékem volby u IGE je prozatím valproát, který však má nepříjemné nežádoucí účinky (mimo jiné váhový přírůstek, vypadávání vlasů), jež mohou vést u adolescentů k nedostatečné compliance. Proto jsou v léčbě IGE zkoušeny nové léky, které by, jako valproát, byly účinné proti všem typům záchvatů, jež se v rámci IGE syndromů mohou vyskytovat, ale vykazovaly by příznivější bezpečnostní profil.

Mezi novější antiepileptika s širokým spektrem účinnosti patří levetiracetam, jehož mechanismus účinku není zcela objasněn, ale předpokládá se, že spočívá v interakci se synaptickým vezikulárním proteinem 2A (SV2A), neboť afinita k SV2A je v silné korelaci s antikonvulzivní účinností. Levetiracetam prokázal přínos jako přídatná léčba parciálních záchvatů u dospělých i dětí a jako monoterapie nově diagnostikované epilepsie s parciálními záchvaty u dospělých. Účinnost levetiracetamu byla prokázána i u myoklonických záchvatů u pacientů s JME a u primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (PGTCS) u pacientů trpících některou z IGE. Níže jsou prezentovány výsledky souhrnné analýzy dvou pivotních studií (Berkovic a spol., 2007; Noachtar a spol., 2008) v těchto indikacích. Účinnost levetiracetamu u těchto typů záchvatů dále potvrzuje i řada menších otevřených studií (Grosso a spol., 2005; Krauss a spol., 2003; Labate a spol., 2006; Lagae a spol., 2005; Specchio a spol. 2006).

Cíl studie

Cílem analýzy uvedených studií bylo zhodnotit účinnost a snášenlivost přídatné léčby levetiracetamem u specifických IGE syndromů, tj. JAE, JME a GTCSA.

Metodika

Byla provedena dodatečná souhrnná analýza dat týkajících se 243 pacientů zařazených do randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií N166 (Noachtar a spol., 2008) a N01057 (Berkovic a spol., 2007), ve kterých byli pacienti po 16–24 týdnů léčeni levetiracetamem (cílová dávka u dospělých 3 000 mg/den, u dětí 60 mg/kg/den; n = 15 pro JAE, n = 78 pro JME, n = 22 pro GTCSA) nebo placebem (n = 12 pro JAE, n = 89 pro JME, n = 27 pro GTCSA) společně s dalšími 1–2 antiepileptiky. Účinnost byla vyjádřena jako procentuální snížení frekvence záchvatů, jako podíl pacientů, u kterých došlo ke snížení frekvence záchvatů alespoň o 50 % oproti výchozím hodnotám, a jako podíl pacientů bez záchvatů.

Výsledky

Odpověď na léčbu (≥ 50% snížení frekvence záchvatů oproti výchozím hodnotám) byla signifikantně vyšší u pacientů, kteří užívali levetiracetam – v případě JAE 53,3 % vs 25,0 %; p = 0,004, JME 61,0 % vs 24,7 %; p < 0,001 a GTCSA 61,9 % vs 29,6 %; p = 0,024. Podíl pacientů bez záchvatů byl signifikantně vyšší ve skupině léčené levetiracetamem v případě JME (20,8 % vs 3,4 %, p = 0,002) – v případě JAE (33,3 % vs 8,3 %, p = 0,15) a GTCSA (23,8 % vs 11,1 %, p = 0,45) byly rozdíly klinicky relevantní, ale nedosáhly statistické významnosti. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky při léčbě levetiracetamem byly bolesti hlavy (levetiracetam 16,8 %, placebo 14,8 %) a somnolence (levetiracetam 9,7 %, placebo 3,9 %).

Závěr

Přidání levetiracetamu k základní antiepileptické léčbě bylo dobře snášeno a vedlo ke kontrole symptomů u pacientů s nedostatečně kompenzovanou idiopatickou generalizovanou epilepsií. Výsledky těchto studií potvrzují široké spektrum účinnosti levetiracetamu.

Zpracovala MUDr. Jana Kyselá


Literatura

1
Rosenfeld WE, Benbadis S, Edrich P, et al. Levetiracetam as add-on therapy for idiopathic generalized epilepsy syndromes with onset during adolescence: Analysis of two randomized, double-blind, placebo controlled studies. Epilepsy Research 2009;85:72–80.
2
Grosso S, Franzoni E, Coppola G, et al. Efficacy and safety of levetiracetam: an add-on trial in children with refraktory epilepsy. Seizure 2005;14:248–53.
3
Krauss GL, Betts T, Abou-Khalil B, et al. Levetiracetam treatment of idiopathic generalised epilepsy. Seizure 2003; 12:617–20.
4
Labate A, Colosimo E, Gambardella A, et al. Levetiracetam in patients with generalised epilepsy and myoclonic seizures: an open label study. Seizure 2006;15:214–8.
5
Lagae L, Buyse G, Ceulemans B. Clinical experience with levetiracetam in childhood epilepsy: an add-on and monotherapy trial. Seizure 2005;14:66–71.
6
Specchio LM, Gambardella A, Giallonardo AT, et al. Open label, long-term, pragmatic study on levetiracetam in the treatment of juvenilie myoclonic epilepsy. Epilepsy Res 2006;71:32–9.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky