Bezpečnost, snášenlivost a odpověď na léčbu paliperidonem ER ve flexibilním dávkování u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie, Psychiatrie
Citace: 1 Schreiner A, Badescu GM, Jukic V, et al. Safety, tolerability and treatment response of flexible doses of paliperidone ER in acutely exacerbated patients with schizophrenia. 9th World Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP), June 28–July 2, 2009, Paris, France. Literatura ke článku Komentář 1 Raboch J a kol. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001. 2 Yang LP, Plosker GL. Paliperidone extended release. CNS Drugs 2007;21:417–25.

Úvod

Paliperidon je aktivní metabolit risperidonu a je indikován k léčbě schizofrenie. Léková forma s řízeným uvolňováním (ER) účinné látky, která je založena na osmotickém principu (systém OROS), při aplikaci 1x denně zajišťuje pozvolné uvolňování účinné látky, a tak výrazně omezuje výskyt fluktuací její plazmatické koncentrace.

Výsledky tří dosud provedených šestitýdenních randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií s fixním dávkováním u pacientů s akutní epizodou schizofrenie prokazují výrazný terapeutický účinek paliperidonu, a to ve smyslu zmírnění psychotických symptomů, zlepšení celkového klinického dojmu (GCI – general clinical impression) či funkční výkonnosti. Výrazné klinické zlepšení bylo zaznamenáno jak u pacientů, kteří byli převedeni na paliperidon ER z perorálně podávaného risperidonu (n = 198), tak u pacientů převedených z jiných antipsychotik (n = 995).

Vliv léčby na dosažení cílové hodnoty PANSS (Podle 1)

Obrázek č. 1 - Vliv léčby na dosažení cílové hodnoty PANSS (Podle 1)

Průměrné skóre PSP během léčby (Podle 1)

Obrázek č. 2 - Průměrné skóre PSP během léčby (Podle 1)

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnosti flexibilně dávkovaného paliperidonu ER v běžné klinické praxi.

Metodika

Studie IV. fáze byla koncipována jako multicentrická, otevřená a s jedním ramenem, přičemž paliperidon ER byl podáván dospělým pacientům s akutní exacerbací schizofrenie (n = 294) po dobu 6 týdnů v dávkách 3–12 mg 1x denně.

Primárně sledovaným ukazatelem byla odpověď na léčbu, definovaná jako pokles ve skóre PANSS (positive and negative syndrome scale) nejméně o 30 % oproti výchozím hodnotám. Sekundárně byly sledovány podstupnice PANSS – CGI-S (Clinical Global Impression-Severity) a PSP (Personal and Social Performance Scale) či kvalita spánku. Hodnocena byla i bezpečnost a snášenlivost léku.

Výsledky

Šestitýdenní studii úspěšně dokončilo 234 pacientů (79,6 %); nejčastějším důvodem pro přerušení léčby bylo rozhodnutí pacienta (8,8 %).

Zlepšení nejméně o 30 % v celkovém skóre PANSS v průběhu léčby bylo pozorováno u 66,3 % pacientů (95% CI: 60,6–71,7) – obrázek 1. U 34,7 % nemocných došlo ke zlepšení dokonce o 50 % a více. Nástup klinického účinku byl pozorován již od druhého dne léčby. Průměrná hodnota skóre PANSS poklesla oproti výchozí hodnotě o 27,5 ± 20,1 (95% CI: –29,8 až –25,2; p < 0,0001). Zlepšení bylo patrné i u projevů schizofrenie, hodnocených pomocí podstupnic PANSS – obrázek 3. Výrazné zlepšení bylo pozorováno rovněž ve funkční výkonnosti (osobní a sociální fungování), měřené pomocí škály PSP – obrázek 2, i v celkovém klinickém dojmu CGI-S (99,3 % pacientů mělo na počátku studie středně těžké nebo těžké onemocnění; na konci studie byl stav 48,3 % pacientů označen jako zcela bez příznaků nebo s minimálními příznaky). Během léčby se u nemocných výraznou měrou zlepšila i kvalita spánku, a to vše při dobré snášenlivosti – extrapyramidové nežádoucí účinky se vyskytly u 17 % nemocných a průměrný váhový přírůstek činil 0,6 ± 2,9 kg.

Závěr

Paliperidon ER je nové léčivo doplňující portfolio atypických antipsychotik. U pacientů s akutní exacerbací schizofrenie vedlo jeho podávání k výraznému zmírnění psychotických symptomů, funkční výkonnosti a dalších hodnocených parametrů, a to vše při dobré snášenlivosti.

Zpracoval MUDr. Jiří Slíva

Komentář ke studii

MUDr. Jan Tuček 

Psychiatrické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Schizofrenie je závažné onemocnění postihující všechny oblasti lidské psychiky. Traduje se, že necelá třetina nemocných se po první různě dlouho trvající atace uzdraví úplně nebo téměř beze zbytku a asi u třetiny probíhá onemocnění v atakách s reziduální symptomatologií. Ostatní nemocní trpí trvalým progredujícím průběhem s kolísavou intenzitou psychopatologie. Podíl vyléčených pacientů kolísal při dlouhodobém sledování v řadě epidemiologických studií mezi 22 a 27 %, neuspokojivý výsledek léčby byl zaznamenán u 24–42 % sledovaných nemocných a k sociální úzdravě došlo u 39–69 % nemocných.1

Paliperidon ER je nové atypické antipsychotikum, farmakologicky aktivní metabolit risperidonu. Přichází v inovativní lékové formě OROS (Osmotic-controlled Release Oral-delivery System), která umožňuje řízené uvolňování účinné látky po dobu 24 hodin a zajišťuje tak stabilní plazmatické hladiny léku.2

Cílem provedené studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnosti flexibilně dávkovaného paliperidonu ER v běžné klinické praxi. Studie zaměřené na běžnou klinickou praxi, bez přísného výběru pacientů, jaký známe z registračních klinických studií, přináší cenné informace o reaálném použití léků v klinické praxi. Tato studie potvrdila všeobecné očekávání vyplývající z předchozích studií u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie. Vysoký počet pacientů, kteří dokončili studii (79,6 %), a nízká míra zaznamenaných nežádoucích účinků potvrzují, že paliperidon je lék s velmi dobrou snášenlivostí a potenciálem stát se lékem, který zlepšuje compliance pacientů v léčbě schizofrenie.

Brzy po uvedení na trh si paliperidon našel své místo v léčbě pacientů s akutní exacerbací schizofrenie i na našem oddělení. Do současné doby jím bylo u nás léčeno několik desítek pacientů. U většiny z nich bylo možné pozorovat poměrně rychlý nástup účinku. Pacienti sami uváděli pokles intenzity prožívání emočního doprovodu pozitivních psychických příznaků většinou do týdne od zahájení terapie, nejnápadnější symptomatologie zpravidla vymizela do tří týdnů až jednoho měsíce od začátku podávání. Běžně jsme podávali 6 mg paliperidonu ER, který se ve většině případů ukázal jako dostačující. Jen u několika pacientů jsme byli nuceni dávku snížit na 3 mg z důvodu nežádoucích účinků, hlavně akatizie. U pacientů s nadváhou a anamnézou opakovaných exacerbací jsme většinou volili dávku 9 mg. I ta byla dobře pacienty snášena. Nepozorovali jsme žádný významný rozdíl v účinnosti jednotlivých dávek. Dlouhodobý dopad na zdravotní stav pacientů jsme nemohli sledovat vzhledem k omezení doby hospitalizace na akutním lůžkovém oddělení.

Pacienti také dobře snášeli převod z jiných antipsychotik. Vzhledem k podmínkám akutního lůžkového oddělení a skutečnosti, že ke změně docházelo z důvodu akutní exacerbace schizofrenie, jsme okamžitě vysadili předchozí antipsychotikum a ihned jsme zahájili léčbu paliperidonem ER. Ani při této rychlé záměně jsme nezaznamenali zvýšený výskyt nežádoucích účinků. To, že jsme paliperidon ER s pozitivním výsledkem použili i u pacientů, u nichž byl neúčinný perorální risperidon, potvrzuje, že se nejedná jen o jinou formu risperidonu, ale že jde o kvalitativně nový lék.

Paliperidon ER bylo nutno vysadit jen ve výjimečných případech, kdy se sami pacienti rozhodli léčbu ukončit. Jednalo se většinou o pacienty, u kterých byla očekávána horší compliance. Pokud účinek paliperidonu ER nesplnil naše očekávání v účinnosti, volili jsme spíše cestu kombinace paliperidonu ER s dalším antipsychotikem, ať už první, nebo druhé generace, než jeho vysazení. Ve všech případech byla kombinace dvou antipsychotik dobře snášena a výskyt nežádoucích účinků nepřesáhl běžnou míru.

Prognóza dalšího vývoje onemocnění našich pacientů spočívá hlavně ve správné volbě léku v akutní fázi onemocnění. Naše zkušenosti potvrzují závěry uvedené ve výše zmiňované studii. Paliperidon ER hrál u našich pacientů významnou úlohu ve zlepšení jejich osobního i sociálního fungování (jak akutně, tak i v dlouhodobější perspektivě).

Paliperidon ER si svojí velmi dobrou účinností a vysokou měrou subjektivní spokojenosti pacientů již našel svoje místo mezi ostatními léky pro léčbu schizofrenie.

Literatura

1
Schreiner A, Badescu GM, Jukic V, et al. Safety, tolerability and treatment response of flexible doses of paliperidone ER in acutely exacerbated patients with schizophrenia. 9th World Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP), June 28–July 2, 2009, Paris, France. Literatura ke článku Komentář
1
Raboch J a kol. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001.
2
Yang LP, Plosker GL. Paliperidone extended release. CNS Drugs 2007;21:417–25.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky