Dlouhodobě účinkující injekční risperidon po akutní epizodě schizofrenie: studie SPHERE

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: 1 De la Gándara J, San Molina L, Rubio G, et al. Experience with injectable long-acting risperidone in long-term therapy after an acute episode of schizophrenia: the SPHERE Study. Expert Rev Neurother 2009;9:1463–74.

Úvod

Schizofrenie je společensky velmi stigmatizující onemocnění, které pro pacienta mnohdy znamená narušení interpersonálních vazeb v rodině, nejbližším okolí či na pracovišti, a navíc je provázeno i častým výskytem komorbidit. V současné léčbě převládají atypická antipsychotika, ke kterým patří i risperidon (antipsychotikum ze skupiny serotonin-dopaminových antagonistů [SDA]). Právě risperidon je nově adjustován do injekčních lékových forem zaručujících jeho postupné uvolňování z podkožního depa, a tedy i pozvolný a setrvalý účinek.

Cíl studie

Hlavním cílem studie SPHERE bylo zhodnotit přístup ošetřujících lékařů k užívání dlouhodobě působící injekční formy risperidonu (RLAI – risperidone long-acting injection) u pacientů se schizofrenií po zvládnutí akutní epizody schizofrenie, a to z pohledu preskripční praxe nejen u antipsychotik, ale i u jiných psychotropně působících léčiv v průběhu hospitalizace či po převedení do ambulantní péče. Současně byla sledována i bezpečnost převedení ze stávající medikace na RLAI.

Metodika

Studie SPHERE (Safety and Profile of Handling and Employing of Risperdal Consta in Emergency/Acute Care Settings), provedená ve Španělsku, byla neintervenční, observační, multicentrická a retrospektivní a bylo do ní zapojeno 109 psychiatrických oddělení akutní péče. Zúčastnili se jí nemocní s potvrzenou diagnózou akutní schizofrenie (n = 1 232; 70 % muži; průměrný věk 37 let, medián doby od poslední hospitalizace 8 měsíců), naopak předem vyloučeni byli nemocní s afektivní psychózou či se schizoafektivní poruchou.

Výsledky

Z pacientů, kteří byli zapojeni do studie, bylo již předtím 79 % léčeno antipsychotiky. Po stabilizaci choroby byla u všech nasazena léčba RLAI. Jako hlavní důvod pro zahájení RLAI byla uváděna potřeba dlouhodobé léčby (76 %) a nízká adherence k léčbě předchozí (71 %) – obrázek 1. Dávky RLAI během hospitalizace byly 25 (26 %), 37,5 (29 %), 50 (42 %) a 75–100 mg (3 %). Průměrný počet injekcí na každého pacienta činil 2 ± 1 a průměrná doba hospitalizace byla 25 ± 16 dní, přičemž RLAI byly dle doporučení výrobce podávány každé dva týdny. U každého pacienta propuštěného do domácí péče tak již byla zavedena léčba RLAI, avšak 62 % pacientů současně užívalo i jinou konkomitantní terapii (perorálně podávaný risperidon 39 %, anxiolytika 25 %, antiparkinsonika 15 %, hypnotika 11 % a antikonvulziva 11 %). Nežádoucí příhody se objevily pouze u 5,7 % nemocných, přičemž k nejčastějším patřily extrapyramidové symptomy (1,1 %) a somnolence (0,9 %).

Důvody pro zahájení léčby injekčním risperidonem (Podle 1)

Obrázek č. 1 - Důvody pro zahájení léčby injekčním risperidonem (Podle 1)

Závěr

Dlouhodobě působící injekční forma risperidonu jako nedílná součást komplexní péče o nemocné schizofrenií je pacienty velmi dobře snášena a současně zajišťuje poměrně úspěšnou kontrolu nad průběhem onemocnění. Ukazuje se tedy, že zahájení léčby dlouhodobě působícím injekčním risperidonem je vhodné zvážit vždy při první opakované hospitalizaci pacienta, a to ihned po zvládnutí akutního stavu.

Zpracoval MUDr. Jiří Slíva

Literatura

1
De la Gándara J, San Molina L, Rubio G, et al. Experience with injectable long-acting risperidone in long-term therapy after an acute episode of schizophrenia: the SPHERE Study. Expert Rev Neurother 2009;9:1463–74.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky