Dlouhodobě působící injekční risperidon vs perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie: studie e-STAR

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: 1 Olivares JM, Peuskens J, Pecenak J, et al. Clinical and resource-use outcomes of risperidone long-acting injection in recent and long-term diagnosed schizophrenia patients: results from a multinational electronic registry. Curr Med Res Opin 2009; 25:2197–206. 2 Olivares JM, Rodriguez-Morales A, Diels J, et al. Long-term outcomes in patients with schizophrenia treated with risperidone long-acting injection or oral antipsychotics in Spain: results from the electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry (e-STAR). Eur Psychiatry 2009;24:287–96.

Úvod

Schizofrenie je dnes vzhledem ke svému chronickému průběhu a častým relapsům nejen medicínským či společenským problémem, ale vzhledem k finanční náročnosti léčby se stává do určité míry i problémem ekonomickým. V souvislosti s farmakoterapií tak opakovaně slýcháme o nedostatečné adherenci nemocných k nastavené léčbě, což s sebou přináší zvýšenou nutnost opakované hospitalizace a předpokládanou horší prognózu. Určení faktorů vedoucích k non-compliance je proto stěžejní ve snaze poskytnout nemocným účinnější léčbu, a současně tak přispět alespoň k částečnému snížení přímých i nepřímých zdravotních nákladů.

Jednou z cest, kterou se současný medicínský výzkum ubírá ve snaze o dosažení vyšší compliance nemocných, je užívání dlouhodobě působících antipsychotik v injekční lékové formě. Mezi ně patří dlouhodobě působící injekční risperidon (RLAI – risperidone long-acting injection). V klinických studiích byla opakovaně prokázána nejen jeho účinnost, ale současně také dobrá snášenlivost, a to i po převedení pacientů z perorálních antipsychotik na RLAI, velmi pravděpodobně právě z důvodu zlepšení adherence. Uvedená zjištění však doposud obvykle vycházela z krátkodobě probíhajících randomizovaných klinických studií, které pouze omezeně odrážely chronický průběh nemoci.

Cíl studie

Cílem studie e-STAR bylo na základě rozsáhlé databáze nemocných zhodnotit dlouhodobý účinek léčby RLAI, a to jak z pohledu klinického, tak i ekonomického. Jelikož první zemí, ve které byly shromážděny veškeré potřebné údaje, bylo Španělsko, analyzovaná a zde předkládaná data pocházejí právě odsud.

Metodika

Studie e-STAR (electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry) je mezinárodní prospektivní observační studie. Data byla sbírána prostřednictvím webového rozhraní. Ve Španělsku se studie zúčastnilo 150 lékařů s primární specializací psychiatrie. U pacientů, kteří vstoupili do studie e-STAR, byla zahájena léčba RLAI nebo perorálním antipsychotikem (konvenčním nebo atypickým). Sledované ukazatele byly hodnoceny před vstupem do studie a dále ve tříměsíčních intervalech po dobu dvou let, přičemž hlavními sledovanými ukazateli byly hodnoty skóre na stupnicích CGI-S (Clinical Global Impression – Severity) a GAF (Global Assessment of Functioning).

Výsledky

Z celkem 1 622 nemocných zahrnutých do studie (63 % muži; průměrný věk 37–38,4 roku) bylo 1 345 léčeno injekční formou risperidonu, zatímco zbylých 277 užívalo perorální antipsychotika (35,7 % risperidon a 36,5 % olanzapin). Průměrná dávka RLAI při zahájení činila 37,2 mg i. m. každé 2 týdny.

Po uplynutí dvou let od započetí studie dodržovalo léčebný režim výrazně více pacientů, kteří byli léčeni RLAI, v porovnání s léčbou perorálními antipsychotiky – 81,8 vs 63,4 % (HR: 2,3; 95% CI: 1,79–2,97; p < 0,0001) – obrázek 1. Podávání injekčního risperidonu bylo současně provázeno i výrazným poklesem skóre CGI, a sice –1,14 (ze 4,62 ± 0,92 na 3,48 ± 1,00) vs –0,94 (ze 4,51 ± 0,91 na 3,56 ± 0,87), p = 0,0165 (výraznější zlepšení bylo patrné u nově diagnostikovaných pacientů). Při léčbě RLAI rovněž poklesl počet pacientů s těžkým či mimořádně těžkým průběhem onemocnění ze 17,9 % na počátku studie na 0,2 % ve 24. měsíci, a to za současného zvýšení počtu nemocných s minimálními nebo žádnými projevy onemocnění z 1 % na 15 % (v případě perorálních antipsychotik se jednalo pouze o 8,8 % nemocných). V rámci analýzy bylo současně ve prospěch RLAI zjištěno i výrazné zlepšení skóre GAF (nárůst o 19,4 vs o 13,7 po 1. roce a nárůst o 22,3 vs o 16,8 při ukončení studie). Výraznější zlepšení v závažnosti onemocnění a fungování bylo patrné u nově diagnostikovaných pacientů ve srovnání s pacienty s delším trváním nemoci – obrázek 2. U schizofreniků užívajících RLAI byla zřejmá i nižší spotřeba konkomitantních léčiv (zejména antimuskarinik). Při porovnání se stavem před změnou léčby (převedení stávající antipsychotické medikace na RLAI) byla aplikace RLAI oproti perorálním antipsychotikům provázena výraznějším poklesem počtu hospitalizací (pokles o 0,37 vs 0,2/1 pacient; p < 0,05). Nežádoucí účinky nejčastěji postihovaly nervový, gastrointestinální a muskuloskeletální systém.

Vztah mezi typem léčby a adherencí k této léčbě (Podle 1)

Obrázek č. 1 - Vztah mezi typem léčby a adherencí k této léčbě (Podle 1)

Zlepšení závažnosti nemoci a fungování u nově diagnostikovaných a u chronických pacientů

Obrázek č. 2 - Zlepšení závažnosti nemoci a fungování u nově diagnostikovaných a u chronických pacientů

Závěr

Studie e-STAR ukazuje, že v porovnání s perorálními antipsychotiky nabízí dlouhodobě působící injekční risperidon výraznější zlepšení v klinických projevech onemocnění a nižší nutnost hospitalizace u pacientů se schizofrenií. Nejvýraznější účinek lze přitom očekávat u nově zjištěných diagnóz. Vyšší adherence k léčbě znamená také vyšší pravděpodobnost dosažení úspěchu při nastavené léčbě.

Zpracoval MUDr. Jiří Slíva

Literatura

1
Olivares JM, Peuskens J, Pecenak J, et al. Clinical and resource-use outcomes of risperidone long-acting injection in recent and long-term diagnosed schizophrenia patients: results from a multinational electronic registry. Curr Med Res Opin 2009; 25:2197–206.
2
Olivares JM, Rodriguez-Morales A, Diels J, et al. Long-term outcomes in patients with schizophrenia treated with risperidone long-acting injection or oral antipsychotics in Spain: results from the electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry (e-STAR). Eur Psychiatry 2009;24:287–96.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky