Rufinamid u generalizovaných záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Citace: 1 Glauser T, Kluger G, Sachdeo R, et al. Rufinamide for generalized seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Neurology 2008;70:1950–8.

Úvod

Lennox-Gastautův syndrom je epileptický syndrom postihující dětskou populaci s prevalencí od 1 do 4 % všech dětí s epilepsií. Doposud zde byla prokázána terapeutická účinnost pouze u několika málo antiepileptik, avšak pouze za nekompletní kontroly křečí a při nepříznivém bezpečnostním profilu. Poměrně často je jako léčba 1. linie doporučována kyselina valproová, nutno však zmínit, že její účinky nebyly hlouběji zkoumány v rozsáhlejších klinických studiích, a navíc její podání s sebou přináší i riziko hepatotoxicity či pankreatitidy.

V krátkodobých dvojitě zaslepených randomizovaných studiích kontrolovaných placebem byla zjištěna účinnost lamotriginu, felbamátu a topiramátu, ovšem i zde je třeba zdůraznit, že tyto léčivé látky nejsou vždy dobře snášeny.

Rufinamid je nové triazolové antiepileptikum, které se svojí strukturou liší od antiepileptik užívaných doposud. Mechanismus jeho účinku spočívá v inhibičním vlivu na tvorbu akčních potenciálů, která je závislá na aktivitě sodíkových kanálů. U dospělých pacientů je jeho farmakokinetika dobře predikovatelná. Dosud byl hodnocen ve třech dvojitě zaslepených studiích, v nichž byla prokázána nejen jeho účinnost, ale i bezpečnost, jestliže byl podáván jako doplňková léčba u pacientů s parciálními záchvaty.

Cíl studie

Cílem studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnostního profilu rufinamidu u pacientů s Lennox-Gastautovým syndromem.

Metodika

Tato mezinárodní studie byla uspořádána jako dvojitě zaslepená randomizovaná studie kontrolovaná placebem. Byli do ní zahrnuti pacienti ve věku 4 až 30 let s minimem 90 záchvatů křečí za měsíc. Po úvodních 28 dnech následovala 84denní dvojitě zaslepená fáze, v rámci které byli nemocní zařazeni do skupiny, v níž bylo podáváno placebo, nebo do skupin, v nichž byli léčeni rufinamidem v dávkách 100, 200 nebo 400 mg. Počátečních 14 dní probíhala titrace dávek podle doporučených schémat až do maxima 45 mg/kg/den, kterého bylo dosaženo u 87,8 % nemocných. Dávka, kterou pacienti dostávali na konci těchto 14 dnů, byla podávána po zbývající dobu trvání studie.

Výsledky

Do dvojitě zaslepené fáze studie vstoupilo celkem 138 nemocných užívajících rufinamid (n = 74) nebo placebo (n = 64) společně s jinými antiepileptiky (valproát, lamotrigin, topiramát, clonazepam či carbamazepin). Medián poklesu četnosti záchvatů byl výrazně větší u nemocných užívajících rufinamid ve srovnání s placebem (–32,7 vs –11,7 %; p < 0,0015). Podobné byly i změny ve výskytu tonicko-atonických záchvatů, a sice pokles o 42,5 % v případě léčby rufinamidem vs nárůst o 1,4 % v případě placeba (p < 0,0001).

U pacientů léčených rufinamidem bylo na konci studie častěji dosaženo snížení závažnosti záchvatů (53,4 vs 30,6 %; p < 0,0041) a ve stejném smyslu byl pozorován i vyšší počet pacientů s nejméně 50% poklesem všech typů záchvatů (31,1 vs 10,9 %; p < 0,0045) a tonicko-atonických záchvatů (42,5 vs 16,7 %; p < 0,002).

Nejčastějšími nežádoucími příhodami pozorovanými v souvislosti s užívanou léčbou byly somnolence (24,3 % při léčbě rufinamidem vs 12,5 % při užití placeba) a zvracení (21,6 vs 6,3 %).

Závěr

Léčba rufinamidem nikterak neovlivňovala plazmatické koncentrace současně podávaných antiepileptik. Podávání rufinamidu bylo pacienty velmi dobře snášeno a výrazně přispělo k dosažení lepší kontroly choroby.

Zpracoval MUDr. Jiří Slíva

Literatura

1
Glauser T, Kluger G, Sachdeo R, et al. Rufinamide for generalized seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Neurology 2008;70:1950–8.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky