Dlouhodobá bezpečnost a účinnost zonisamidu u refrakterních parciálních epileptických záchvatů

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Citace: 1 Wroe SJ, Yeates AB, Marshall A. Long-term safety and efficacy of zonisamide in patients with refractory partial-onset epilepsy. Acta Neurol Scand 2008;118:87–93.

Úvod

Pacienti trpící výskytem parciálních epileptických záchvatů představují až 60 % všech epileptiků. Zonisamid je novým antiepileptikem, jež se svojí strukturou i mechanismem účinku odlišuje od ostatních zástupců této lékové skupiny. V Evropě byl do klinického užívání schválen již v roce 2005, a to jako doplňková léčba parciálních epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez sekundární generalizace u dospělých (v Japonsku je úspěšně používán již od roku 1989).

V placebem kontrolovaných multicentrických klinických studiích s pacienty s refrakterními parciálními záchvaty zonisamid v dávkách od 200 mg/den vedl ke snížení frekvence jednoduchých nebo komplexních parciálních i sekundárně generalizovaných záchvatů. Obecně je zonisamid pacienty velmi dobře snášen, přičemž k nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkům se řadí somnolence, závratě a únava, které obvykle při dobré spolupráci s nemocným a jeho důsledné edukaci nebývají větším problémem.

Recentně byla v souvislosti se zonisamidem popsána jeho účinnost v dávkách 100, 300 a 500 mg/den, přičemž nejúčinnější byla právě dávka nejvyšší. Avšak, zejména s přihlédnutím k výsledkům starších studií, zonisamid může být účinný i v dávkách nižších, což z hlediska dlouhodobého podávání nebylo doposud podrobněji studováno.

Cíl studie

Úkolem studie bylo objasnit, zda zonisamid zůstává účinný a dobře snášený i při dlouhodobé léčbě refrakterních parciálních záchvatů a při flexibilním dávkování v běžné klinické praxi.

Metodika

V iniciální randomizované dvojitě zaslepené části studie byl nemocným s refrakterními parciálními záchvaty projevujícími se křečemi podáván po dobu 36 týdnů zonisamid ve fixních dávkách 100, 300 či 500 mg/den, nebo placebo. V následujících 6 týdnech přechodné fáze byla dávka zonisamidu titrována až na 500 mg/den, respektive byla tato dávka ponechána. Následovala fáze flexibilního dávkování (otevřená část studie), ve které byla dávka zonisamidu upravena podle pacientových potřeb na 100–600 mg/den v jedné nebo dvou denních dávkách. Ukončení léčby zonisamidem probíhalo pozvolným snižováním dávky o 100 mg/týden. Ostatní antikonvulzivní medikace byla upravena s ohledem na účinnost a snášenlivost. Hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby zonisamidem bylo prováděno každých 12 týdnů.

Výsledky

V analýze podle původního léčebného záměru byla u celkového počtu 317 nemocných zjištěna velmi dobrá snášenlivost zonisamidu společně s dobře predikovatelným bezpečnostním profilem, přičemž nejčastěji užitou dávkou ve fázi flexibilního dávkování bylo 500 mg/den. Medián setrvání ve studii činil 546 dní u pacientů, kteří užívali zonisamid již ve fázi dvojitého zaslepení studie, a 548 dní u pacientů, kterým bylo iniciálně podáváno placebo. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly ospalost, závratě a váhový úbytek. Po 1. roce setrvalo ve studii 65,3 % pacientů, po 2. roce 44,5 % a po 3. roce 22,8 %. Podávání zonisamidu bylo provázeno poklesem výskytu záchvatů, přičemž u některých pacientů bylo dokonce dosaženo delšího období, ve kterém se záchvaty nevyskytovaly vůbec (9,1 % pacientů bylo zcela bez záchvatů nejméně po šest měsíců a 6,6 % pacientů dokonce po dvanáct měsíců kdykoliv během trvání studie). Medián poklesu záchvatů oproti počátečnímu stavu činil 45 % po 12 měsících, 45,7 % po 24 měsících a 47,0 % po 36 měsících.

Závěr

Flexibilně podávaný zonisamid byl v této studii pacienty velmi dobře snášen, přičemž si současně zachoval svoji účinnost v rámci dlouhodobého podávání jako doplňková léčba refrakterních parciálních záchvatů.

Zpracoval MUDr. Jiří Slíva

Literatura

1
Wroe SJ, Yeates AB, Marshall A. Long-term safety and efficacy of zonisamide in patients with refractory partial-onset epilepsy. Acta Neurol Scand 2008;118:87–93.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky