Účinky tiotropia u pacientů se středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí – subanalýza studie UPLIFT

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Zavedení inhalačních β2-agonistů s dlouhodobým účinkem, inhalačních kortikosteroidů, fixních kombinací a inhalačních anticholinergik s dlouhodobým účinkem do klinické praxe významně pomohlo v léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Při použití uvedených léků dochází ke snížení frekvence exacerbací, zlepšení plicních funkcí i kvality života. Snížení frekvence exacerbací je obzvláště důležité, neboť jím je možné zpomalit progresi onemocnění. Výsledky některých studií nasvědčují, že léčba inhalačními anticholinergiky s dlouhodobým účinkem a jejich kombinacemi může snižovat mortalitu pacientů. Ukázalo se také, že podávání inhalačních anticholinergik s dlouhodobým účinkem snižuje kardiovaskulární morbiditu a výskyt respiračního selhání. Většiny těchto studií se však zúčastnili pacienti s CHOPN stadia III a IV dle GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), tj. s FEV1 (forced expiratory volume in 1 second – usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu) v rozmezí 36–45 % náležité hodnoty. O léčbě pacientů s časnými stadii CHOPN je naopak známo jen málo. Ačkoliv byly provedeny studie zahrnující pacienty s CHOPN stadia I a II, ve kterých bylo pozorováno zlepšení FEV1 a FVC (forced vital capacity – usilovně vydechnutá vitální kapacita) po léčbě tiotropiem či zlepšení dyspnoe a hyperinflace po léčbě ipratropiem, dosud nejsou k dispozici jasné důkazy o přínosu časné léčby CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky