Dabigatran ve srovnání s warfarinem v léčbě akutního žilního tromboembolismu – studie RE-COVER

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Žilní tromboembolické příhody postihují 1–2/1 000 dospělých osob ročně, a představují tak třetí nejčastější kardiovaskulární příčinu úmrtí (po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě). Standardem současné léčby je podávání rychle působících parenterálních antikoagulancií po dobu 5 až 7 dní, poté následuje nejméně tříměsíční léčba antagonisty vitaminu K. Ta však vyžaduje časté monitorování INR (international normalized ratio); rovněž bylo popsáno velké množství interakcí mezi antagonisty vitaminu K a různými léky i potravinami. Alternativou může být dabigatran etexilát. Jedná se o účinný perorální přímý inhibitor trombinu, který je ubikviterními esterázami rychle konvertován na aktivní látku. Podává se ve fixní dávce bez nutnosti monitorování koagulačních parametrů. Jeho plazmatický poločas činí 12–17 hodin a je vylučován ledvinami. Dabigatran byl porovnáván s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů podstoupivších elektivní artroplastiku kyčle nebo kolena a účinnost i bezpečnost obou léků byla srovnatelná. Dabigatran byl také porovnáván s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní – v dávkování 110 mg dvakrát denně byl stejně účinný jako warfarin a současně bezpečnější; v dávkování 150 mg dvakrát denně byl účinnější a srovnatelně bezpečný. V předkládané studii byla porovnávána účinnost dabigatranu v dávce 150 mg dvakrát denně oproti warfarinu v léčbě akutního žilního tromboembolismu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky