c-Jun NH2-terminální kináza-2 hraje významnou roli u epidermálních neoplazií

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Ke H, Harris R, Coloff JL, Jin JY, et al. The c-Jun NH2-terminal kinase 2 plays a dominant role in human epidermal neoplasia. Cancer Res 2010 Mar 30. [Epub ahead of print]

Souhrn

Signalizační kaskáda c-Jun NH2-terminální kinázy-2 (JNK2) se uplatňuje u širokého spektra onemocnění, včetně nádorů, nicméně zatím není jasné, jakým způsobem přispívají složky této signalizační kaskády ke vzniku nádorů. Aktivace JNK2 bývá přítomna ve více než 70 % vzorků lidských skvamocelulárních karcinomů (SCC), a inhibice JNK2 naopak vede k farmakologickému nebo genetickému narušení tumorigeneze v buňkách SCC. JNK2 (nikoliv však JNK1) působí společně s onkogenem Ras transformaci epidermálních buněk na buňky maligní s rysy SCC – JNK2 brání stárnutí buňky a blokádě růstu snížením exprese p16, který inhibuje buněčný cyklus, a aktivací nukleárního faktoru NF-κB. Přítomnost JAK2 společně s PI3K (fosfoinositol-3-kináza) je také nezbytná pro Ras-indukovanou glykolýzu, při které vzniká energie. Tyto nálezy nasvědčují tomu, že JNK2 na mnoha úrovních spolupracuje s ostatními onkogeny (jako např. Ras), a reprezentuje proto slibný terapeutický cíl léčby nádorových onemocnění.

Literatura

Ke H, Harris R, Coloff JL, Jin JY, et al. The c-Jun NH2-terminal kinase 2 plays a dominant role in human epidermal neoplasia. Cancer Res 2010 Mar 30. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky