Temsirolimus, IFN-α nebo jejich kombinace v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Hudes G, Carducci M, Tomczak P, et al. Global ARCC trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271–81.

Souhrn

Temsirolimus působí jako inhibitor mTOR (mammalian target of rapamycin), molekuly, která je součástí intracelulárních drah ovlivňujících významné biologické pochody, jako je buněčný cyklus a proliferace buněk či odpověď na hypoxii a angiogeneze. Ve studiích in vitro na buněčných liniích renálního karcinomu temsirolimus inhiboval aktivitu mTOR, což bylo mj. provázeno snížením koncentrací určitých růstových faktorů, uplatňujících se při tvorbě nových krevních cév, jako je např. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).

V zemích Evropské unie je temsirolimus schválen k léčbě pacientů s pokročilým renálním karcinomem, kteří mají nejméně tři prognosticky nepříznivé faktory (v této indikaci je též hrazen zdravotními pojišťovnami). Mezi tyto faktory patří: interval kratší než jeden rok od stanovení diagnózy renálního karcinomu po rozvoj metastáz, výkonnostní stav podle Karnofského méně než 70, koncentrace hemoglobinu pod dolní hranicí normy, koncentrace korigovaného kalcia vyšší než 2,5 mmol/l, aktivita laktátdehydrogenázy vyšší než 1,5násobek horní hranice normy a více než jedno metastaticky postižené místo.

Pro schválení temsirolimu v této indikaci byla klíčová multicentrická randomizovaná studie III. fáze Global ARCC (Global Trial for Advanced Renal Cell Carcinoma), do které bylo zařazeno 626 dosud nepředléčených pacientů s pokročilým renálním karcinomem a špatnou prognózou. Do studie bylo zařazeno i určité procento pacientů s mRCC jiného histologického typu než z jasných buněk. Pacienti byli rozděleni do tří ramen: v prvním užívali IFN-α s eskalací dávek na 18 MIU s. c. třikrát týdně (n = 207), ve druhém temsirolimus 25 mg i. v. jednou týdně (n = 209) a ve třetím temsirolimus 15 mg i. v. jednou týdně spolu s IFN-α 6 MIU třikrát týdně (n = 210). Cílem studie bylo srovnání účinnosti (primární cíl – celkové přežití) temsirolimu a IFN-α.

Ve studii bylo pozorováno signifikantní prodloužení celkového přežití (OS – overall survival) při monoterapii temsirolimem ve srovnání s IFN-α, a to o 49 % (10,9 měsíce vs 7,3 měsíce; HR: 0,73; 95% CI: 0,58–0,92; p = 0,0078). Kombinovaná léčba temsirolimem a IFN-α nevedla ke statisticky významnému prodloužení OS ve srovnání s léčbou samotným IFN-α, proto se temsirolimus používá u metastatického renálního karcinomu pouze v monoterapii.

Monoterapie temsirolimem ve srovnání s IFN-α byla spojena také se signifikantním zlepšením sekundárních sledovaných parametrů, např. přežití bez progrese onemocnění (PFS – progression-free survival) – 5,5 vs 3,1 měsíce (p = 0,0042), klinického benefitu (procento pacientů s kompletní nebo částečnou odpovědí či se stabilizací onemocnění trvající nejméně 24 týdnů) – 32,1 % (temsirolimus) vs 15,5 % (IFN-α).

Pokud se týká nežádoucích účinků, ve skupině léčené temsirolimem byl častější výskyt rashe, periferních otoků, hyperglykemie a hyperlipidemie, zatímco ve skupině léčené IFN-α byla nejčastějším nežádoucím účinkem astenie. Celkově byl výskyt nežádoucích účinků vyšší ve skupině léčené IFN-α ve srovnání s temsirolimem (p = 0,02).

Studie Global ARCC tak prokázala signifikantně delší OS i PFS při léčbě temsirolimem ve srovnání s IFN-α, temsirolimus byl přitom hodnocen u nejhůře léčitelných pacientů s pokročilým renálním karcinomem, tedy u nemocných s mnohočetnými rizikovými faktory a špatnou prognózou. Díky schopnosti prodloužit celkové přežití u těchto pacientů se temsirolimus stal důležitým preparátem v léčbě pokročilého renálního karcinomu, lékem první volby u vysokorizikových pacientů s metastatickým renálním karcinomem.

Literatura

Hudes G, Carducci M, Tomczak P, et al. Global ARCC trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271–81.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky