Balíčkoroky vykouřených cigaret jako předpovědní faktor u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIB/IV

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Janjigian YY, McDonnell K, Kris MG, et al. Pack-years of cigarette smoking as a prognostic factor in patients with stage IIIB/IV nonsmall cell lung cancer. Cancer 2010
116:670–5.

Souhrn

Souvislost kouření se zvýšeným rizikem karcinomu plic je zcela evidentní. V recentně provedené studii však bylo zkoumáno, zda existuje přímá úměra mezi přežitím pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a počtem balíčkoroků vykouřených cigaret. Byly analyzovány údaje od pacientů s NSCLC stadií IIIB/IV, kteří vyplnili prospektivní dotazník pro kuřáky. Byl zjišťován vliv počtu balíčkoroků vykouřených cigaret, věku, pohlaví, výkonnostního stavu podle Karnofského (KPS) a váhového úbytku > 5 % na celkové přežití pomocí univariantních a multivariantních analýz. Přibližně 70 % pacientů vykouřilo množství odpovídající > 15 balíčkoroků, 13 % byli dřívější a současní kuřáci, kteří vykouřili ≤ 15 balíčkoroků a 16 % pacientů nebylo nikdy kuřáky. Osoby, které nikdy nekouřily, měly delší medián přežití než osoby se statusem současného nebo dřívějšího kuřáctví (17,8 měsíce proti 11,3 měsíce; p < 0,001). Mezi kuřáky měli pacienti s anamnézou ≤ 15 balíčkoroků delší medián přežití než pacienti, kteří vykouřili > 15 balíčkoroků (14,6 měsíce vs 10,8 měsíce; log-rank p = 0,03). S rostoucím počtem balíčkoroků tedy klesal medián celkového přežití (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky