Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum (Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice, Onkologické oddělení FTN a 1. LF UK), Praha

Souhrn

Panitumumab (Vectibix) je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka IgG2 s afinitou k EGFR. Je zaměřena proti extracelulární doméně receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR). Vazba na receptor a následná internalizace vede ke snížení hustoty receptorů na povrchu buňky, apoptóze a zastavení buněčného cyklu inhibicí angiogeneze a diferenciace nádorových buněk. Překvapivě nebyla zjištěna souvislost mezi terapeutickou odpovědí a expresí EGFR na povrchu nádorových buněk. Z řady studií vyplývá, že gen KRAS, který kóduje signální protein důležitý pro regulaci buněčného růstu a proliferaci, je určitým prediktorem nedostatečné odpovědi na podávání panitumumabu u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Vztah mutace KRAS k účinnosti panitumumabu byl hodnocen ve třech studiích II. fáze1 a mutace KRAS byla identifikována jako signifikantní prediktor neodpovídavosti kolorektálního karcinomu (CRC) na léčbu panitumumabem. Protinádorová účinnost panitumumabu je zřejmě dána inhibicí RAS/RAF/MAPK a PI3K signální cesty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky