Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Amplifikace genu pro receptor HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) společně se zvýšenou hladinou jím kódovaného proteinu je přítomna u 20–25 % karcinomů prsu. Hlavní funkcí HER2 je zprostředkování růstu, diferenciace a přežití buněk, což souvisí s agresivním chováním nádorů exprimujících HER2. V souladu s tím je také poznatek, že pacientky s karcinomem prsu a overexpresí HER2 mají signifikantně kratší přežití bez projevů onemocnění (DFS – disease-free survival) i celkové přežití (OS – overall survival) ve srovnání s pacientkami, jejichž nádory HER2 neexprimují.

Trastuzumab je humanizovaná mono-klonální protilátka zacílená na extracelulární doménu HER2. Opakovaně bylo potvrzeno, že trastuzumab signifikantně (až o 50 %) prodlužuje DFS i OS u žen s HER2-pozitivním (HER2+) nádorem prsu v časném stadiu, a současně byla prokázána i nákladová efektivita této léčby. Díky léčbě trastuzumabem se prognóza pacientek s HER2+ karcinomem prsu výrazně zlepšila, otázkou však zůstává, zda léčba trastuzumabem může nivelizovat prognózu pacientek s HER2+ karcinomem prsu s prognózou pacientek s HER2 negativním karcinomem.

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky