Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je charakterizována přítomností philadelphského chromosomu (nacházíme jej asi u 95 % pacientů), který vzniká reciprokou translokací mezi chromosomy 9 a 22. Výsledkem této translokace je fúzní gen BCR-ABL, který kóduje tyrosinkinázu, jejíž konstitutivní aktivita u hematopoetických kmenových buněk je přímo zodpovědná za vznik CML. Poznání etiopatogeneze onemocnění přineslo nové terapeutické možnosti, neboť umožnilo vývoj látek, které cíleně inhibují BCR-ABL tyrosinkinázu – mezi tyto látky patří např. imatinib nebo dasatinib. Dasatinib byl zkoumán v několika studiích II. i III. fáze a prokázal trvalou účinnost i u pacientů s CML s rezistencí vůči předchozí léčbě imatinibem, nedostatečnou odpovědí na tuto léčbu nebo nesnášenlivostí imatinibu.

Hodnocení tzv. molekulární odpovědi (MR – molecular response), tj. kvalitativní a kvantitativní stanovování transkriptu BCR-ABL pomocí RT-PCR (real-time polymerase chain reaction), patří mezi nejcitlivější metody sloužící k detekci minimální reziduální choroby. U pacientů s CML, kteří byli léčeni imatinibem v 1. linii léčby, bylo dosažení MMR (velká molekulární odpověď – major molecular response) spojeno s nízkou pravděpodobností progrese onemocnění. Také v dalších studiích bylo dosažení MMR spojeno s delším trváním cytogenetické remise a přežití bez progrese (PFS – progression-free survival). Dosud však nebylo známo, jaký význam z hlediska dlouhodobých výsledků má dosažení MMR vlivem léčby 2. linie.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky