Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V České republice představuje kolorektální karcinom (CRC – colorectal cancer) nejčastější maligní nádor. Jeho mortalita sice v poslední době mírně klesá, přesto však spolu s jinými nádorovými onemocněními patří k vedoucím příčinám úmrtí, a je tak ve všeobecném zájmu zlepšit léčebné výsledky pacientů s CRC.2

V léčbě metastatického CRC (mCRC) se používají režimy kombinující cytostatika, mezi něž patří 5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan (FOLFIRI), oxaliplatina (FOLFOX) či capecitabin (XELOX); v poslední době se však pozornost soustředí na biologické léky, především na inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF – vascular endothelial growth factor). VEGF je totiž nejúčinnějším a nejspecifičtějším faktorem regulujícím normální i patologickou angiogenezi, a jeho zvýšená exprese maligními buňkami je spojena s tendencí k metastazování, rekurenci a tím i horší prognóze nádorových onemocnění, včetně CRC.

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na VEGF, čímž znemožňuje vazbu VEGF na jeho receptor, a blokuje tak jeho biologickou aktivitu – následkem účinné inhibice VEGF dochází k regresi nádorové cévní sítě, zábraně tvorby nových cév a k potlačení růstu nádoru.3 Účinnost bevacizumabu byla potvrzena v několika studiích II. fáze – konkrétně u nádorů kolorekta, prsu, plic a ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky