Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Taxany, především paclitaxel a docetaxel, patří mezi dobře zavedené léky používané v terapii pokročilého karcinomu prsu – jejich účinnost byla v minulosti prokázána mnoha klinickými studiemi i metaanalýzami studií, podobně jako účinnost taxanů v kombinaci s doxorubicinem, gemcitabinem či capecitabinem. Použití kombinovaných režimů je však poznamenáno nárůstem výskytu nežádoucích účinků (např. při léčbě kombinací taxanů a doxorubicinu je limitujícím faktorem kardiotoxicita).

V léčbě metastatického karcinomu prsu (MBC – metastatic breast cancer) s HER2-pozitivitou (HER2+) (human epidermal growth factor receptor) se používá humanizovaná protilátka inhibující HER2 trastuzumab, nebo tyrosinkinázový inhibitor receptorů HER2 a HER1 lapatinib, které je též možno kombinovat s chemoterapií na bázi taxanů či capecitabinu s dobrými terapeutickými výsledky.

Pro 1. linii léčby MBC s HER2-negativitou (HER–) dosud neexistuje jednotné doporučení. Preferováno je podávání antracyklinů, u pacientů s rezistencí vůči antracyklinům nebo jejich nesnášenlivostí je indikována monoterapie taxany či kombinované režimy na bázi taxanů. Účinné je i podání bevacizumabu, monoklonální protilátky vázající VEGF (vascular endotelial growth factor) a blokující jeho působení, neboť VEGF je klíčovým proangiogenním faktorem, a angiogeneze je nezbytná pro růst i šíření nádoru. Signalizační kaskádu VEGF je dále možno inhibovat také tyrosinkinázovými inhibitory.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky