Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Standardem léčby pacientů s non-hodgkinským lymfomem je vysokodávkovaná chemoterapie následovaná autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk (ASCT – autologous stem cell transplantation). Aby byla tato léčba úspěšná, je nutné získat alespoň 2 x 106 progenitorových a kmenových buněk krvetvorby/kg, což je však u některých pacientů obtížně dosažitelné.

Plerixafor je nová látka, blokující vazbu chemokinu SDF-1α (stromal cell-derived factor-1α) na receptor CXCR4. Byl zkoušen ve studiích I. i II. fáze, kde byl podáván buď samostatně, nebo v kombinaci s G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor – růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) za účelem mobilizace kmenových CD34+ buněk u pacientů před ASCT. Byla pozorována jeho dobrá snášenlivost i účinnost – léčba plerixaforem zvyšovala pravděpodobnost získání ≥ 5 x 106 CD34+ buněk/kg, a to při nižším počtu provedených aferéz než při použití samotného G-CSF.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky