Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je celosvětově jednou z nejčastějších malignit a také jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádorovým onemocněním u žen. Přes výrazné pokroky v diagnostice i léčbě velká část pacientek relabuje a následně umírá v důsledku metastatického postižení. U 17–30 % pacientek s tumorem nadměrně exprimujícím receptor ErbB2 (HER2) je onemocnění spojeno s horší prognózou, vyšším rizikem progrese a zkrácením přežití bez progrese onemocnění (PFS – progression-free survival) i celkového přežití (OS – overall survival). Tyto pacientky je možno léčit trastuzumabem, monoklonální protilátkou proti HER2 receptoru. Pokud dojde k další progresi i při léčbě trastuzumabem, lze nasadit lapatinib, perorální tyrosinkinázový inhibitor, který inhibuje jak receptor ErbB1 (EGFR), tak receptor ErbB2 (HER2).

Účinnost a bezpečnost lapatinibu – ať již v monoterapii, či v kombinaci s chemoterapií nebo hormonální léčbou – byla prokázána v několika studiích. Na základě příznivých výsledků studie EGF100151, v níž byl pacientkám podáván lapatinib spolu s capecitabinem, byl navržen program LEAP (Lapatinib Expanded Access Program) s cílem umožnit léčbu lapatinibem pacientkám, které by z ní mohly mít prospěch, i v zemích, kde lapatinib v této indikaci dosud není schválen.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky