Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U většiny pacientů s nově diagnostikovaným nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC – non-small cell lung cancer) je nemoc v neoperovatelném stadiu. U takových pacientů je doporučována léčba založená na platinových dubletech; v kombinaci s cisplatinou a carboplatinou byla zkoušena různá cytostatika (např. gemcitabin, vinorelbin, irinotecan nebo taxany), jejichž účinnost je podobná. Režimy se však liší svojí toxicitou, která tak může být důležitou proměnnou, jež rozhoduje o výběru nejvhodnější léčby. Z tohoto hlediska se osvědčil pemetrexed, jehož účinnost a příznivý bezpečnostní profil vedly k navržení rozsáhlé studie III. fáze, v níž byla porovnávána kombinace cisplatiny s pemetrexedem (CP) oproti kombinaci cisplatiny a gemcitabinu (CG) u chemonaivních pacientů s pokročilým NSCLC (stadium IIIB/IV) a byla prokázána dobrá účinnost a lepší snášenlivost kombinace CP. U pacientů s non-skvamózní histologií bylo zaznamenáno signifikantně delší přežití při léčbě CP ve srovnání s léčbou CG – medián celkového přežití (OS – overall survival) 11,1 měsíce vs 10,1 měsíce (HR: 0,84; 95% CI: 0,74–0,96; p = 0,011). U pacientů se skvamózní histologií bylo naopak pozorováno signifikantně kratší OS při léčbě CP ve srovnání s léčbou CG – medián OS 9,4 měsíce vs 10,8 měsíce (HR: 1,23; 95% CI: 1,00–1,51; p = 0,05).

Pujol a spol. zavedli novou metodu, která má sloužit ke stanovení míry klinického prospěchu v porovnání s rizikovostí dané léčby – základem tohoto hodnocení je délka intervalu od randomizace do prvních projevů toxicity 3.–4. stupně nebo úmrtí z jakékoliv příčiny. Tento interval odráží dobu, po kterou trvá klinický prospěch.

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky