Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jiří Štolfa
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

Souhrn

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Psoriáza zpravidla předchází manifestaci kloubního syndromu (asi v 85 %), méně často se oba syndromy manifestují současně (asi v 15 %), u části pacientů předchází artritida manifestaci kožního syndromu (asi v 5 %). V roce 1964 byla psoriatická artritida vyčleněna jako samostatná jednotka, odlišná od revmatoidní artritidy.1 Je součástí širší skupiny zánětlivých onemocnění postihujících periferní klouby a axiální skelet – spondylartritid.

V posledních letech můžeme sledovat poměrně značný nárůst zájmu o problematiku spondylartritid. Je to dáno souběhem řady faktorů. Základní výzkum poskytl nové pohledy na patofyziologii tkání, které se podílejí na genezi onemocnění, tj. na kloubní výstelku (synovialis), na oblast úponu kloubního pouzdra, kolem kloubních šlach a vazů do kosti a její vztah k synoviální tkáni (entezo-synoviální komplex – ESK) a na změny v periartikulární kosti. Současně se zformovaly mezinárodní pracovní skupiny, které se zaměřily na upřesnění a validizaci klasifikačních kritérií jednotlivých diagnostických podjednotek – psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy. Pro psoriatickou artritidu je to skupina GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis), pro ankylozující spondylitidu skupina ASAS (Assessment in Ankylosing Spondylitis working group). Tyto skupiny pak v rámci studií OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials) vytypovaly základní soubory parametrů onemocnění, které by měly být sledovány jak v klinických studiích, tak v registrech. V souvislosti se zavedením nových, tzv. „biologických“, léků do terapie spondylartritid vznikly v celé řadě zemí registry pacientů léčených těmito novými farmaky, které se rozšířily i na pacienty léčené „standardními“ farmakologickými postupy. Toto vše, spolu s klinickými studiemi, umožňuje podrobněji sledovat účinnost a bezpečnost jak biologických, tak standardních farmak. Přes vysokou účinnost biologických farmak registrovaných pro léčbu spondylartritid, kterými jsou v současné době léky blokující cytokin tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α – tumor necrosis factor-α) infliximab, etanercept a adalimumab, část pacientů na tuto léčbu neodpovídá. V současné době jsou v různém stadiu klinického zkoušení nové biologické léky.

To vše posouvá péči o pacienty se spondylartritidami včetně psoriatické artritidy na novou kvalitativní úroveň – podobně, jako tomu je již delší dobu u revmatoidní artritidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky