Lidokain ve formě náplasti

Supplementum: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Farmakologie

Postherpetická neuropatie je charakteristická poškozením senzorických nervových vláken, na jejichž zakončení dochází k patologické expresi natriových kanálů se schopností spontánní ektopické aktivace jako zdroje nociceptivních nervových impulsů. Jako sekundární nastupuje při chronické periferní stimulaci senzitizace v zadních míšních gangliích a zadních rozích míšních. Klinickým výsledkem tohoto neurochemického procesu je hyperalgezie a alodynie.4 Jako důsledek infekce virem varicella zoster může nastat rovněž nekróza buněk v gangliích zadních kořenů míšních.

Blokátory natriových kanálů, jako je lidokain, se vážou s vysokou afinitou na abnormálně exprimované natriové kanály a snižují jejich spontánní aktivaci. Lidokain ve formě náplasti je tak aplikován přímo na místo svého farmakologického účinku do blízkosti postižených nervových zakončení.5

Ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky byla zjišťována systémová biologická dostupnost lidokainu po aplikaci 5% náplasti. Biologická dostupnost byla pouze 3 % z podané dávky a naměřené plazmatické koncentrace byly hluboko pod terapeutickými hladinami nutnými pro antiarytmické účinky lidokainu (128 ng/ml vs. 1 000 ng/ml).6

Klinické studie

Pro lidokain ve formě náplasti v terapii postherpetické neuropatie bylo publikováno několik menších a dvě velké klinické studie, které potvrdily jeho účinnost. Jednou z prvních klinických studií byla studie se 35 pacienty s postherpetickou neuralgií a taktilní alodynií, která srovnávala 5% lidokainovou náplast s placebem v dávkování 1x za 12 hodin, maximálně tři náplasti. Ve skupině, v níž byla aplikována lidokainová náplast, byla účinnost ve všech časových bodech významně vyšší než ve skupině placeba.7 Druhá klinická studie (n = 96) ukázala, že lidokain je účinnější než placebo ve snižování intenzity bolesti na škále NPS (Neuropathic Pain Scale), skórující deset charakteristik neuropatické bolesti mezi hodnotami 0 a 10. Po třítýdenní léčbě byl pokles skóre významně vyšší než v kontrolní skupině (–15,3 vs. –7,7; p = 0,043).8 Ve třetí kontrolované překřížené klinické studii (n = 33) byla účinnost potvrzena v jiných sledovaných parametrech. Podle primárního sledovaného parametru, kterým byla doba setrvání na léčbě, byla účinnost lidokainové náplasti významně vyšší (> 14 dnů vs. 3,8 dne; p < 0,001). Rovněž více pacientů zaznamenalo alespoň střední úlevu od bolesti (29 vs. 13 pacientů) a jednoznačná byla pre-ference lidokainové náplasti oproti kontrolní skupině (78,1 % vs. 9,4 %; p < 0,001).9

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky