Radioimunoterapie ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetanem u nemocných s folikulárním non-hodgkinským lymfomem – zkušenosti jednoho pracoviště

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Straub
MUDr. Robert Pytlík
MUDr. Jan Haber
MUDr. Evženie Kolešková
MUDr. Jozef Kubinyi*
doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
*Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Základním stavebním kamenem v léčbě non-hodgkinských lymfomů je v současné době kombinace chemoterapie s imunoterapií. Hlavním smyslem této kombinace je snížení toxicity samotné chemoterapie a zvýšení celkové účinnosti léčby. Základní strukturou pro cílenou imunoterapii u B-non-hodgkinských lymfomů (B-NHL) je povrchový diferenciační znak B-lymfocytů – CD20. Folikulární lymfomy (FL) jsou druhým nejčastějším typem B-NHL. Jde o typ lymfomu tradičně řazený mezi indolentní, který sice dobře reaguje na primární imunochemoterapii, nicméně většina pacientů po imunochemoterapii dříve nebo později relabuje. Lymfomy obecně, a zejména FL, jsou velmi dobře radiosenzitivní. Při konvenční frakcionované radioterapii zevním ozářením jsou podávány poměrně vysoké dávky a záření probíhá intermitentně. V této situaci se ukazuje jako velmi přínosné využití anti-CD20 protilátky jako nosiče pro navázání radioizotopu, lokálního zářiče. Tak je radionuklid transportován ve vysoké lokální koncentraci přímo na povrch nádorových buněk a dosah záření do okolní zdravé tkáně je limitován. Při radioimunoterapii je celková dávka obvykle nižší a záření je aplikováno kontinuálně, exponenciálně klesající rychlostí – podle toho, jak se rozpadá radionuklid. Dělení buněk vystavených kontinuálnímu ozáření nízkými dávkami v rámci radioimunoterapie je blokováno v G2 fázi buněčného cyklu, která je fází nejvíce radiosenzitivní. Tím je dále potencován cytotoxický účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky