Kombinace VMP (bortezomib/melfalan/prednison) v dávkování dle studie VISTA v primoléčbě mnohočetného myelomu s primární AL amyloidózou

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Irena Čápová
doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.1
Autoři - působiště: Hematologicko-transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Kolín a ÚHKT, Praha
1 I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Při použití konvenční cytostatické a kortikosteroidní léčby byl mnohočetný myelom (MM) do nedávné doby onemocněním s mediánem přežití 3–4 roky. Většina pacientů do 65 (až 70 let) věku podstupuje vysokodávkovanou terapii s autologní transplantací   hematopoetických kmenových buněk, která vede k prodloužení mediánu přežití o nejméně 18 měsíců,1 a u čtvrtiny těchto nemocných s příznivými prognostickými faktory v době diagnózy lze tímto postupem dosáhnout dlouhodobého přežití.2 Tento nepříliš uspokojivý stav mají za úkol změnit nové terapeutické postupy, z nichž zatím nejvýznamnější je použití nových léků s biologickým účinkem.3 Mezi nimi má zásadní úlohu zatím jediný komerčně dostupný inhibitor ubiquitin-proteasomového systému – bortezomib. 

Na možnost využití kombinace s dalšími léky ukazovaly četné preklinické studie, v nichž bortezomib např. senzibilizoval buňky melfalan-senzitivních i melfalan-rezistentních myelomových linií vůči tomuto cytostatiku.4 V kombinovaných studiích I. a II. fáze prokázal bortezomib v kombinaci s melfalanem vysokou účinnost u nemocných s refrakterním/relabujícím myelomem.5 V roce 2004 byla zahájena multicentrická randomizovaná studie III. fáze, jejímž cílem bylo porovnat účinnost kombinace VMP (bortezomib/melfalan/prednison) proti standardní kombinaci melfalan/prednison (MP). Podílelo se na ní 151 center z 22 zemí, mezi nimi i tři centra z České republiky. Zařazeno bylo 682 pacientů. Studie ukázala, že kombinace MP s bortezomibem znamená jak významné zlepšení celkových výsledků léčby – prodloužení doby do progrese (TTP – primární cíl studie) a dosažení vyššího procenta kompletních odpovědí –, tak i vyšší kvalitu života nemocných – prodloužení doby do další terapie, resp. doby bez terapie (TSMT, TFI – sekundární cíle) – a zlepšení prognózy nemocných – signifikantně delší celkové přežití (OS). To potvrdil i fakt, že po tříletém sledování bylo OS ve skupině VMP 72 % proti 59 % ve skupině MP i přesto, že 43 % nemocných ze skupiny MP bylo následně léčeno bortezomibem (p = 0,0032).6 Prezentujeme kazuistiku pacienta s nově diagnostikovaným MM léčeného protokolem VMP dle studie VISTA. Kromě účinku na základní chorobu samotnou jsme měli možnost sledovat i účinnost léčby na doprovodnou komplikaci – primární AL amyloidózu.  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky