Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V nedávné době vytvořili Redaelli a spol. přehled, který má sloužit lékařům k výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru pro léčbu pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Jedná se o tabulku, jež znázorňuje inhibiční aktivitu imatinibu, dasatinibu, nilotinibu a bosutinibu in vitro (vyjádřenou hodnotou GI50, tedy hodnotou, která vede k 50% inhibici růstu, resp. proliferace buněk) vůči 18 mutantním formám genu BCR-ABL, jež bývají spojené s rezistencí vůči imatinibu. Tato tabulka má vést k racionálnímu výběru nejúčinnější léčby, která bude „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

Ukazuje se však, že vycházet pouze z výsledků in vitro je nedostatečné, neboť tento přístup opomíjí některé důležité proměnné: aby bylo možno převést účinnost in vitro na účinnost in vivo, musí být podaná dávka dostatečná k inhibici BCR-ABL-kinázy v cytoplazmě leukemických buněk, což je dáno mj. farmakodynamikou a farmakokinetikou léku. Ta je ovlivněna různými faktory, např. molekulární strukturou léčiva (dokladem toho jsou charakteristiky nilotinibu a dasatinibu).  

Komentář ke studii

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky