Clopidogrel v roce 2010

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.1 
Autoři - působiště: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Kardiovaskulární nemoci zůstávají v průmyslově vyspělých zemích hlavní příčinou úmrtí. Při vzniku ischemických syndromů v koronárním, ale i v periferním tepenném řečišti hrají hlavní roli trombocyty. Protidestičková léčba je proto základem medikace nemocných s aterosklerózou a nasedajícími trombotickými komplikacemi. Problémem je složitost aktivace trombocytů před jejich finálním shlukováním, která se odehrává na úrovni několika receptorů.

Prvním antitrombotikem, zavedeným do medikace v 60. letech minulého století, byla kyselina acetylsalicylová (ASA), jež pro svůj příznivý poměr účinku a ceny zůstala základem medikace dodnes. Ve vyspělých zemích v současné době užívá denně protidestičkovou medikaci až jedna pětina dospělých, převážně z důvodu prevence vzniku kardiovaskulárních příhod. V tzv. sekundární, nebo dokonce primární prevenci kardiovaskulárních nemocí je stále nejběžnější ASA. Složitější situace je u nemocných podstupujících intervenční endovaskulární léčbu. Zavedení léčby akutních koronárních syndromů pomocí endovaskulární koronární intervence si vynutilo podání účinnější medikace k zábraně časné i pozdní trombózy léčené tepny. Periprocedurální trombóza s následným infarktem jsou nejběžnějšími komplikacemi koronárních intervencí a ovlivňují prognózu nemocných v krátkodobém i dlouhodobém pohledu. Další významnou skupinou pacientů s vysokým rizikem aterotrombotických komplikací, u nichž monoterapie ASA nedostačuje, jsou nemocní po akutních koronárních příhodách. Největšího využití se dostalo thienopyridinům, zejména na základě řady studií clopidogrelu, který je základní součástí tzv. duální protidestičkové léčby a současně alternativou ASA v indikovaných případech monoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky