Variabilita krevního tlaku a riziko cévní mozkové příhody

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Přesto, že je hypertenze známým nejdůležitějším ovlivnitelným rizikovým faktorem vzniku cévních mozkových příhod (CMP), mechanismy vedoucí k ovlivnění výskytu CMP dosud nejsou zcela přesně vysvětleny. V randomizovaných kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že antihypertenzní léčba je účinná v prevenci CMP, nicméně recentně provedené metaanalýzy poukazují na rozdíly mezi jednotlivými skupinami antihypertenziv – např. blokátory kalciového kanálu (BKK) snižují riziko CMP více, kdežto β-blokátory (BB) méně, než bychom očekávali na základě jejich účinku na průměrný krevní tlak (TK). Zdá se proto, že za účinky těchto léků se skrývá působení na jiný parametr TK, jako je například variabilita TK mezi návštěvami, což již bylo pozorováno v některých studiích.2 Například Webb a spol. v rozsáhlé analýze 389 studií antihypertenziv došli k závěrům, že BKK (zejména amlodipin) mají nejsilnější vliv na snížení variability TK a jsou spojeny s nižším výskytem CMP bez ohledu na hodnoty průměrného TK.3 Bylo též zjištěno, že variabilita TK souvisí s věkem, přítomností diabetu, kouřením a zvyšuje se u pacientů s dokumentovaným vaskulárním onemocněním.

Dřívější práce se zaměřovaly především na sledování krátkodobé variability TK při ambulantním monitorování TK (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring), zatímco tato nová analýza hodnotí vztah mezi dlouhodobou variabilitou TK mezi jednotlivými návštěvami v průběhu několika let a její korelaci s výskytem kardiovaskulárních příhod. Bylo zjištěno, že u pacientů s vysokým rizikem CMP variabilita systolického TK mezi návštěvami je zvýšená, je zřejmá v průběhu času a je silným prediktorem vzniku CMP nezávisle na průměrném systolickém TK.

Studie ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm) je rozsáhlá randomizovaná studie srovnávající atenolol ± bendroflumethiazid oproti amlodipinu ± perindoprilu, v níž byla zjištěna vyšší účinnost léčby založené na kombinaci amlodipin ± perindopril oproti léčbě kombinací atenolol ± bendroflumethiazid v prevenci CMP i koronárních příhod.

Vliv BB na riziko CMP byl sledován také ve studii MRC (Medical Research Council), v níž nebyl při léčbě BB pozorován žádný vliv na snížení rizika CMP v průběhu prvních 3 let (ačkoliv ve skupině léčené jinou antihypertenzní terapií bylo snížení rizika patrné). Později však bylo i ve skupině léčené BB zaznamenáno snížení rizika CMP. Tyto výsledky zřejmě souvisely s iniciálním nárůstem variability TK a jejím následným poklesem v důsledku přidání dalších antihypertenziv (BKK, diuretika).

Komentář k článku

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky