Rosiglitazon snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a kardiálním onemocněním – post hoc analýza studie BARI 2D

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Rosiglitazon je účinné perorální antidiabetikum ze skupiny thiazolidindionů, které může být využíváno v léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu – ať již v monoterapii, nebo v dvojkombinaci (s metforminem či sulfonylureou) či popřípadě v trojkombinaci (s metforminem a sulfonylureou).2 Již dlouhou dobu je však diskutována bezpečnost rosiglitazonu, zejména jeho potenciální nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém.

Výskyt nežádoucích účinků (zejména kardiovaskulárních) spojených s užíváním rosiglitazonu byl recentně hodnocen ve dvou metaanalýzách a rovněž v post hoc analýze studie BARI 2D. V metaanalýze Nissena a spol.,3 v níž bylo analyzováno 56 klinických studií, léčba rosiglitazonem signifikantně zvyšovala riziko výskytu akutního infarktu myokardu (AIM) (p = 0,04), nikoliv však kardiovaskulární mortalitu (p = 0,86) ani mortalitu z jakýchkoliv příčin. V rozsáhlé studii Grahama a spol.,4 ve které byla posuzována bezpečnost rosiglitazonu ve srovnání s pioglitazonem u 227 571 pacientů ve věku 65 let a starších, bylo u pacientů léčených rosiglitazonem zaznamenáno vyšší riziko cévní mozkové příhody (CMP), srdečního selhání i úmrtí z jakýchkoliv příčin, nikoliv však AIM.

Dramaticky rozdílné výsledky ovšem přinesla post hoc analýza studie BARI 2D.

Cíl studie

Cílem post hoc analýzy studie BARI 2D bylo zhodnotit souvislost mezi užíváním rosiglitazonu a výskytem kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod a úmrtí.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky