Léčbou fixní kombinací ezetimib/simvastatin je možné dosáhnout dalšího snížení koncentrace cholesterolu ve srovnání s léčbou atorvastatinem či rosuvastatinem

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují výrazný zdravotnický problém; ve Velké Británii jsou příčinou více než jedné třetiny úmrtí. Široce je přijímán fakt, že snížení koncentrace cholesterolu, především LDL (low-density lipoprotein), vede též ke snížení rizika KVO. Snižování koncentrace LDL-cholesterolu (LDL-C) je proto hlavní součástí léčebných strategií podle nejrůznějších guidelines.

Podle současných guidelines JBS-2 (Joint British Societies) je u pacientů s vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem v primární i sekundární prevenci doporučená cílová koncentrace LDL-C < 2 mmol/l a koncentrace celkového cholesterolu (TC) < 4 mmol/l. Tato doporučení byla recentně začleněna též do guidelines NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) pro sekundární prevenci u pacientů s KVO a/nebo diabetem. Podle guidelines NICE z roku 2009 je k dosažení cílových hodnot LDL-C doporučena v 1. linii léčba simvastatinem v dávce 40 mg. Vzhledem k tomu, že podávání simvastatinu typicky snižuje koncentraci LDL-C o 40 % či o 1 mmol/l a průměrná koncentrace LDL-C u britské populace je 3,6 mmol/l, touto léčbou dosáhne cílové koncentrace LDL-C a TC méně než polovina osob, které je třeba léčit.

Ve 2. linii léčby je možné zvýšit dávku simvastatinu na 80 mg, nasadit účinnější statin nebo kombinovat statin s inhibitorem absorpce cholesterolu ezetimibem. Dosud však není zcela jasné, který z těchto postupů je nejvhodnější.

Cíl studie

Cílem předkládané studie bylo porovnat vliv léčby kombinací ezetimib/simvastatin oproti intenzifikované terapii statiny na dosažení cílových koncentrací LDL-C a TC u pacientů, kteří těchto léčebných cílů nedosáhli při podávání simvastatinu ve standardní dávce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky