Cetuximab ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň

Souhrn

Úvod

Kolorektální karcinom je v naší zemi trvale na vrcholu zájmu, neboť máme celosvětově nejvyšší incidenci tohoto onemocnění, a zároveň velká část pacientů je zachycena v pokročilém stadiu nebo již s generalizací nádoru. Určitou část – maximálně do 10 % případů – lze sice přičítat na vrub genetické predispozice, jinak se ale dosavadní preventivní opatření míjejí účinkem: podle závěrů z ASCO 2010 je prakticky jedinou efektivní metodou kolonoskopické vyšetření. Přípravky s obsahem kyseliny listové ani dietní opatření založená na zvýšení obsahu vlákniny jednoduše nefungují; kombinace sulindacu a difluoromethylornitinu sice snižují počet recidiv adenomů až o 70 %, avšak pouze za cenu značné toxicity; suplementace kalcia vede jen k posunu ve smyslu snížení zastoupení pokročilejších lézí o 20–30 %; výskyt pokročilejších lézí lze snížit o 20–40 % rovněž podáváním Anopyrinu a o 55–65 % podáváním inhibitoru COX-2 celecoxibu, ovšem za cenu navýšení rizika krvácení, resp. kardiovaskulárních komplikací. Nejasné je tedy hlavně určité příznivé působení hormonální substituční terapie (HRT).

Do léčby metastatického kolorektálního karcinomu postupně vstoupila kromě kombinované chemoterapie na bázi fluoropyrimidinu a novějších cytostatik oxaliplatiny nebo irinotecanu rovněž léčiva cílená. Jako první se stal součástí léčebných režimů bevacizumab, postupně dozrávají data i pro zařazení cetuximabu a panitumumabu již v 1. linii terapie metastatického onemocnění, zatím však vázne jejich úhrada plátci zdravotní péče. Častěji a bez problémů je cetuximab podáván v léčbě 2. linie. Podmínkou pro indikaci léčiv cílených na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) je v dnešní době stanovení divokého typu (wild-type) genu KRAS.

Přesto je celkové přežití těchto pacientů omezeno dobou přibližně dvou let, a na léčbu další linie v případě progrese onemocnění tak již zbývá jen málo času, nebo není při zhoršení stavu pacienta či laboratorních hodnot indikována vůbec. Ve 2. linii se všeobecně očekává, že účinek kombinace cílené léčby a chemoterapie bude nižší, a dlouhodobější remisi lze očekávat spíše vzácně. Přesto může být tato léčba vysoce účinná, což plně ospravedlní její nákladnost. Dokladem toho může být i tato kazuistika. Jednoznačně je však třeba preferovat operační řešení, které dává nemocným nejvyšší šanci na dosažení dlouhodobějšího přežití.

Charakteristika pacienta

Jedná se nemocného muže, jemuž bylo v době stanovení diagnózy 57 let a byl v celkově velmi dobrém stavu, s výkonnostním stavem podle Karnofského 90 %. Z vedlejších diagnóz trpěl pouze ICHS bez subjektivních příznaků, jež se projevovala jen na EKG blokádou pravého raménka Tawarova. Na nespádovém chirurgickém pracovišti byl na základě klasických příznaků (přítomnost krve ve stolici, potíže s vyprazdňováním, anemizace a bolesti) po provedení standardních vyšetření verifikován adenokarcinom na přechodu rekta a sigmatu, proto v dubnu 2008 pacient podstoupil resekci rektosigmatu. Tumor dorůstal do perikolické tukové tkáně, nedosahoval do okrajů resekátu, nebyla prokázána angioinvaze, přítomna však byla infiltrace cév lymfatických. Při postižení jedné z 21 odstraněných uzlin a negativních nálezech na rtg plic a sonografii břicha byla pooperační klasifikace pT3pN1M0, G2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky