Význam tyrosinkinázových inhibitorů před transplantací kmenových buněk a po ní u pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Autoři - působiště:  II. interní klinika – OKH, FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Výsledky léčby Ph+ akutní lymfoblastické leukemie (Ph+ALL) byly před zavedením tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) velmi neuspokojivé. Zařazení TKI do léčebného schématu vedlo k dosažení vyššího počtu kompletních remisí (CR) a při průkazu BCR-ABL technikou PCR byla hodnota BCR-ABL pod úrovní detekce (10–3, molekulárně genetická remise [MRD]) u signifikantně větší skupiny pacientů. Navození CR umožňuje provést transplantační terapii u větší skupiny pacientů v optimálním stavu při dobře zaléčené chorobě. To se odráží v prodloužení celkového přežití (OS) i přežití bez známek choroby (DFS). Níže uvedené příklady ukazují, kde lze efektivně použít tyrosinkinázových inhibitorů u Ph+ ALL.

Alogenní transplantace kmenových buněk u Ph+ ALL v éře tyrosinkinázových inhibitorů

Imatinib a chemoterapie bez alogenní transplantace kmenových buněk (aloTKB) nevedou k prodloužení OS a DFS. Zlepšení OS bylo prokázáno u pacientů, jimž byla provedena současně aloTKB. U pacientů léčených dasatinibem a následně aloTKB došlo k prodloužení OS z 5,8 měsíce na 9 měsíců (obrázek 1). Kombinovaná terapie se zdá být nejúčinnější léčebnou modalitou pro Ph+ ALL.

Navození kompletní remise před alogenní transplantací kmenových buněk

Tvrzení, že pacienti transplantovaní po dosažení CR mají v mnoha ohledech lepší výsledky, platí pro většinu hematologických malignit. K navození CR (a zvláště dosažení molekulárně genetické remise) před aloTKB můžeme použít i dasatinib, pokud léčba imatinibem selhala.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky