Profylaxe neutropenie pegfilgrastimem u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

Mnohočetný myelom je po non-hodgkinských lymfomech druhou nejčastější hematologickou malignitou – představuje 1–2 % nádorových onemocnění celkově a vede ke 20 % úmrtí pacientů s hematoonkologickými chorobami.1 Podle typu a pokročilosti onemocnění, věku pacienta, přítomnosti konkomitantních chorob a dalších faktorů využíváme v léčbě transplantačních metod (převážně autologní transplantace kmenových buněk [ATKB], spíše ojediněle alogenní transplantace), chemoterapie, kortikosteroidů a léků ze skupiny tzv. cíleně působících léků v současnosti registrovaných pro klinickou praxi – bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu.2 Využití spektra léků sekvenčně, a zvláště v různých kombinacích, přineslo v posledním desetiletí radikální změnu pohledu na tuto chorobu. V několika rozsáhlých studiích bylo prokázáno, že samotná ATKB vede u čtvrtiny pacientů bez nepříznivých prognostických faktorů k dlouhodobému přežití,3 u dalších nemocných pak lze dosáhnout dlouhodobé remise. Hlavním přínosem současného poměrně širokého armamentaria je však možnost dosažení léčebné odpovědi při opakovaných relapsech, které naneštěstí stále postihují většinu pacientů. Je zřejmé, že při tomto průběhu choroby, resp. její léčby, dochází ke kumulaci nežádoucích účinků podaných léků. Platí to samozřejmě i pro myelotoxicitu, která v iniciálních fázích je většinou snadno zvládnutelná, s postupující předléčeností nemocných však může být jedním z limitujících faktorů další terapie.

Prezentujeme kazuistiku pacientky, u které profylaxe pegfilgrastimem (Neulasta) umožnila pokračování léčby opakovaného relapsu mnohočetného myelomu.

Popis případu

U 40leté ženy se v lednu 1999 manifestovalo onemocnění jako akutní renální selhání nejasné etiologie. Po renální biopsii a následném kompletním vyšetření byla stanovena diagnóza – mnohočetný myelom, klinické stadium IIIB dle Durie-Salmona (v té době nebyl používán systém ISS, podle kterého by pacientka náležela do II. stadia), s Bence-Jonesovým paraproteinem z lehkých řetězců lambda (LC-λ) v séru a v moči, s rozsáhlým postižením skeletu a myelomovou ledvinou s renálním selháním (později renální insuficience středního stupně).

Byla zahájena (v té době standardní) terapie kombinací C-VAD (cyklofosfamid + vincristin + adriamycin + dexamethason). Po čtyřech cyklech byly učiněny dva neúspěšné pokusy o mobilizaci a sběr periferních kmenových buněk (mobilizační režimy: 1. cyklofosfamid + G-CSF 10 μg/kg/den, 2. kombinace IEV – ifosfamid, epirubicin, etoposid + G-CSF 16 μg/kg/den). Pacientka neměla sourozence a nepříbuzeneckou alogenní transplantaci odmítla. Po indukční léčbě došlo k výraznému zlepšení renálních funkcí (hodnota kreatininu pod 200 mmol/l) a navození parciální remise (PR) dle ostatních laboratorních parametrů. Proto jsme do února 2000 pokračovali ve stávající terapii až do celkových 8 cyklů. Výsledek byl nadále hodnocen jako PR, následně byla nasazena udržovací léčba IFN-α. V průběhu 1. linie celkové terapie byla aplikována také radioterapie na postiženou oblast S1 (smíšená kostní a extraoseální expanzní masa) v ložiskové dávce 30 Gy.

K prvnímu relapsu došlo v listopadu 2003 (vzestup hladiny monoklonálního imunoglobulinu [MIg], anemizace, infekční komplikace, po restagingu i průkaz infiltrace kostní dřeně). Byla zahájena terapie kombinací VID (vincristin + idarubicin + dexamethason), která sice úvodně vedla k poklesu MIg, avšak po 3. cyklu jsme tuto léčbu ukončili pro další progresi choroby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky