Znovunavození účinnosti imatinib mesylátu u metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru po předchozím selhání imatinibu a sunitinibu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Úvod

Imatinib mesylát (Glivec) a sunitinib malát (Sutent) jsou perspektivní molekuly, které přinesly zásadní změnu v léčbě chemo- a radiorezistentních gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST). Imatinib mesylát (IM) v současné době představuje v mnoha vyspělých zemích světa lék 1. linie pro terapii lokálně pokročilých a metastatických GIST. V případě rezistence na podávané léčivo či při jeho nesnášenlivosti je indikována léčba 2. linie sunitinibem. U nemocných s metastatickým GIST, u nichž došlo k selhání obou výše zmíněných léků, je indikována symptomatická léčba nebo léčba v rámci randomizovaných mezinárodních klinických studií.

Popis případu

Pacientka ve věku 51 let podstoupila v únoru 2003 na chirurgickém pracovišti ve FN v Brně-Bohunicích pro pasážové problémy resekci tenkého střeva se současnou hysterektomií a adnexektomií. Peroperačně byla zjištěna karcinomatóza peritonea. Na základě histologického vyšetření byl diagnostikován gastrointestinální stromální tumor tenkého střeva, vykazující částečnou pozitivitu CD34 a silnou expresi CD117. Metodou jednokolové PCR a následné přímé sekvenace byla ve vyšetřovaném vzorku detekována mutace v exonu 11 genu c-kit. Na pooperačním CT vyšetření břicha a pánve nebyla již léze detekovatelná.

Pacientka byla mimoústavně léčena paliativní systémovou chemoterapií s 5-fluorouracilem, leucovorinem a cisplatinou. Celkem bylo aplikováno 6 cyklů chemoterapie a léčba byla ukončena v červnu 2003. Na kontrolním CT vyšetření opět nebyla patrná aktivita nemoci. Avšak již o tři měsíce později došlo k masivní intraabdominální diseminaci onemocnění, provázené abdominálním diskomfortem a úbytkem hmotnosti. Bylo vyžádáno onkologické konzilium v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ).

Zde byla pacientka vyšetřena 4. 9. 2003. Rentgenové a CT vyšetření plic neprokázaly metastatické onemocnění, na CT břicha a pánve však byla v dutině břišní popsána rozsáhlá, velmi nepravidelná infiltrace s maximem ve středním a pravém mezo- a hypogastriu, postihující převážně mezenteriální tuk, střevní kličky (především tenké střevo), peritoneum a omentum. V celkovém rozsahu dosahovala nádorová infiltrace složená z menších porcí velikosti až 20 x 10 x 25 cm, kaudálně zasahovala až k pravé stěně močového měchýře (obrázek 1). I při tak významném rozsahu onemocnění zůstávaly hematologické a biochemické parametry v normě. PET scan byl negativní.

Vzhledem k histologicky stanovené diagnóze CD117-pozitivního GIST byla 11. září 2003 zahájena terapie imatinib mesylátem v dávce 400 mg denně za pravidelného monitorování hematologických a biochemických parametrů. Záhy po zavedení medikace dochází k vymizení abdominálních bolestí a postupně i k normalizaci tělesné hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky