Rozhodování o změně léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přihlédnutím k mutacím BCR-ABL1 v praxi

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jaroslava Voglová
MUDr. Soňa Peková, Ph.D.*
Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.**
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.***
Autoři - působiště: II. interní klinika – oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové
*Laboratoř molekulární diagnostiky, Laboratoře Chambon a.s., Praha
**Oddělení molekulární genetiky, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
***Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Inhibitory tyrosinkináz (ITK) zásadním způsobem zlepšily prognózu chronické myeloidní leukemie (CML). Imatinib (IM) se stal standardním lékem první volby pro nemocné v chronické fázi CML. Inhibitory tyrosinkináz 2. generace dasatinib a nilotinib jsou účinné u nemocných rezistentních na IM. Dasatinib a nilotinib nevykazují vzájemnou zkříženou rezistenci a mají odlišné nežádoucí účinky. ITK 2. generace a pokrok v oblasti molekulárních vyšetřovacích metod umožňují individualizovat léčbu CML s ohledem na stadium nemoci, přítomnost mutace BCR-ABL1 a přidružené choroby pacienta.

Bodové mutace BCR-ABL1 jsou považovány za příčinu rezistence na IM až ve 40–60 % případů. V oblasti ABL1 kinázy bylo popsáno více než 50 různých mutací.1 Mutace se liší četností, místem vzniku (P oblast, vazebné místo pro IM, katalytická doména, aktivní smyčka) a klinickým významem. Citlivost mutací k ITK se hodnotí na základě testů in vitro měřením IC50 (koncentrace léku, která inhibuje růst buněčné linie z 50 %). Výběr ITK pouze na základě studií in vitro se v současné době nedoporučuje.2 Klinické studie vyhodnocují účinnost ITK 2. generace u podskupin nemocných s mutacemi.3,4 Klinický význam jednotlivých typů mutací je v současné době široce diskutován. Předkládaná

kazuistika je příkladem individuálního přístupu k léčbě rezistence CML s využitím výše uvedených možností a upozorněním na úskalí při interpretaci laboratorních vyšetření.

Popis případu

V prosinci 2004 byla 67letá žena s anamnézou arteriální hypertenze a polyvalentní alergie vyšetřena pro hubnutí, pocení, subfebrilie, únavu a bolesti břicha. Klinické vyšetření prokázalo splenomegalii a laboratorní testy (tabulka 1) potvrdily CML v akcelerované fázi. Po redukci nádorové masy hydroxyureou (Litalir) byla v lednu 2005 zahájena léčba imatinibem (Glivec 600 mg denně p. o.). Byla dosažena kompletní hematologická i kompletní cytogenetická odpověď (KCyR, tabulka 2).

V květnu 2009 (52. měsíc léčby IM) bylo pro zvýšený počet trombocytů (560 x 109/l) provedeno cytogenetické vyšetření kostní dřeně a byl zjištěn cytogenetický relaps (40 % Ph-pozitivních mitóz ze 40 hodnocených). Nízká hladina transkriptu BCR-ABL1 v době cytogenetického relapsu nás vedla k revizi typizace BCR-ABL1. Byla zjištěna zřídka se vyskytující přestavba BCR-ABL1 e19a2. Vyšetření bylo provedeno ve FN Hradec Králové metodou RT-PCR s detekcí PCR produktů na horizontální elektroforéze (2% agarózový gel). Nález byl následně potvrzen sekvenováním PCR produktu (genetický analyzátor ABI 3130). Přestavba BCR-ABL1 e19a2 byla potvrzena v ÚHKT pomocí multiplex PCR dle Crosse a spol.6 Následné monitorování molekulární odpovědi bylo provedeno metodou real-time RT-PCR s kontrolním genem ABL v laboratoři Chambon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky